Hoppa till huvudinnehållet

Vanliga frågor

Har du frågor och funderingar kring vilket stöd du kan få av oss och vad det innebär? Vi får många frågor om våra stöd inom omställning, kompetensutveckling och studier. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren. Du ansöker om våra olika stöd i inloggat läge på Mina sidor.

Omställning

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

Omställningsfonden hjälper dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. Insatserna ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer om hur vi kan stötta dig här.

Jag har gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

Omställningsfonden hjälper dig som gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga till en ny sysselsättning. Strävan till en ny sysselsättning startar så fort som möjligt efter överenskommelsen, helst medan du ännu är kvar på din gamla arbetsplats.

För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. De aktiva omställningsinsatserna ska öka dina möjligheter att få en ny sysselsättning. Stödet utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer om hur vi kan stötta dig här

Om jag blivit uppsagd, kan jag ansöka om ekonomisk ersättning från Omställningsfonden?

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden. Det finns tre former av stöd: ersättning under ledighet från arbetet, a-kasseutfyllnad och ersättning i stället för a-kassa.

Om du gjort en överenskommelse om avslut vid nedsatt arbetsförmåga kan du ha rätt till ersättning under ledighet från arbete.

Läs mer om ekonomiskt stöd här

Karriär- och studierådgivning

Kan jag få rådgivning av er trots att jag är anställd?

Ja, du som är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd kan ha möjligheten att få karriär- och studierådgivning som består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Det är du som medarbetare som själv ansöker om stödet hos Omställningsfonden. Läs mer om stödet här.

Jag trivs inte på min arbetsplats, vilken hjälp kan jag få för att komma vidare?

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Därför kan du som medarbetare få karriär- och studierådgivning redan under din anställning. Kanske vill du ha rådgivning för att gå vidare i karriären, eller vägledning kring studier? Genom våra stöd får du ett bollplank som hjälper dig framåt. Läs mer om våra stöd här.  

Jag vill studera men är osäker på vad, vilken hjälp kan jag få?

Om du vill börja studera, men är osäker på vad, erbjuder vi karriär-och studierådgivning som hjälper dig framåt i dina tankar kring studier. Läs mer om vårt stöd här.  

Hur ansöker jag om karriär- och studierådgivning?

Du skickar själv in din ansökan om karriär- och studierådgivning till Omställningsfonden. Läs mer om hur ansökan går till här.

Ansökan omställningsstudiestöd

När kan jag ansöka om omställningsstudiestöd?

Från 1 april kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en studieperiod som startar mellan 1 juli och 31 december samma år.

Från 1 oktober kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en studieperiod som startar mellan 1 januari och 30 juni följande år.

Vi rekommenderar att ansöka så tidigt som möjligt i sökperioden eftersom CSN handlägger ärenden i turordning.

Du behöver varken ha sökt eller fått besked om utbildningsplats när du ansöker om omställningsstudiestöd.

Läs mer om när du kan ansöka här.

Varför uppmanar CSN att jag ska kontakta min omställningsorganisation?

När du gjort en ansökan om omställningsstudiestöd kommer CSN begära ett yttrande från oss. Det innebär att vi gör en bedömning av den sökta utbildningen och om den stärker dig på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.  Vi kontaktar dig då för att få mer information om dina studieplaner och målet med utbildningen. 

Du kan också redan nu ansöka om ett yttrande via vår hemsida, då kan vi förbereda all information så att allt är klart när vi får en begäran från CSN. 

Mer information om yttranden» 

Ansökan om yttrande»

Utöver omställningsstudiestödet kan du också söka våra kollektivavtalade studiestöd.

Läs mer om studiestöden här»

CSN frågar om min omställningsorganisation kommer att köpa utbildningen?

Vi köper inte utbildning till personer i anställning.

Jag har ändrat utbildning efter att jag sökte omställningsstudiestöd, måste jag söka stödet på nytt?

Om du önskar göra ändringar i din ansökan om omställningsstudiestöd behöver du kontakta CSN. De kan ge dig information om vad som gäller i ditt specifika ärende, om du kan ändra utbildning i befintlig ansökan eller om du måste göra en ny ansökan. Om det behövs ett nytt yttrande kommer CSN att skicka en ny begäran till oss.

Här kontaktar du CSN gällande omställningsstudiestöd»

Jag väljer att inte påbörja mina studier, vem behöver jag kontakta?

Det viktigaste är att du kontaktar CSN och drar tillbaka din ansökan så att de inte påbörjar eller fortsätter handläggningen av din ansökan. Du får också gärna meddela oss genom att skicka ett mejl till: kompetens@omstallningsfonden.se

Här kontaktar du CSN gällande omställningsstudiestöd»

Yttrande

Vad är ett yttrande?

På uppdrag från CSN gör vi en bedömning av den sökta utbildningen och om den stärker dig på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

Läs mer om vad ett yttrande innebär här»

Jag har fått ett yttrande för en utbildning, hur länge är det giltigt?

Ett yttrande är giltigt i 12 månader och är knutet till det mål du har med utbildningen. Vill du söka omställningsstudiestöd på nytt för en annan utbildning, dvs med ett nytt mål, behöver du ansöka om ett nytt yttrande.

Ansökan om yttrande hittar du här»

Behöver jag ha ett yttrande klart innan jag söker omställningsstudiestöd?

Nej, du behöver inte ha ditt yttrande klart när du ansöker om omställningsstudiestöd. CSN kommer att skicka en begäran till oss så snart de börjat behandla din ansökan. Du kan också ansöka om ett yttrande via vår hemsida. Då kan vi förbereda ditt yttrande så att allt är klart när vi får en begäran från CSN.

Ansökan om yttrande hittar du här»

Kollektivavtalade studiestöd via Omställningsfonden

Har ni flera olika studiestöd?

Ja, det finns flera olika studiestöd. Omställningsstudiestödet är statligt finansierat och hanteras av CSN. Det kan ges för utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, och som möter arbetsmarknadens behov.

Utöver omställningsstudiestödet har vi flera olika typer av kollektivavtalade studiestöd, som Omställningsfonden kan bevilja: kortvarigt-, kompletterande- och förlängt studiestöd.

Läs mer om studiestöden här.

Vilka villkor behöver jag uppfylla för att ta del av studiestöden?

Det finns flera villkor du behöver uppfylla för att ta del av de olika studiestöden.

För att söka omställningsstudiestöd behöver du i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren. Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna.

Villkor för att få kortvarigt studiestöd är bland annat att du är studieledig från din anställning och yngre än 65 år.

Villkor för att få kompletterande studiestöd är bland annat att du har omställningsstudiestöd från CSN och är studieledig från din anställning.

Villkor för att få förlängt studiestöd är bland annat att du har förbrukat omställningsstudiestöd från CSN. Du läser också en längre utbildning som stärker vår sektors behov av kompetens och är studieledig från en tillsvidareanställning.

Fullständiga villkor hittar du under respektive sida om våra studiestöd. Läs mer om de olika studiestöden.

Hur går ansökan om studiestöd till?

Omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

Kortvarigt studiestöd, kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd ansöker du om via Mina sidor på Omställningsfondens hemsida.

Läs mer om studiestöden och ansökan här.

Vad behöver jag göra för att få det kompletterande studiestödet?

Ta del av vår steg-för-steg för kompletterande studiestöd så får du mer information om hur du ansöker, vad du behöver göra och när utbetalningarna sker. Det gör du här.

För att vi ska kunna påbörja utbetalning behöver din studieförsäkran först skickas in till CSN. Denna blankett fick du tillsammans med beslutet från CSN. OBS! Studieförsäkran för omställningsstudiestöd görs inte på samma sätt som för CSN:s ordinarie studiemedel.

Läs mer på CSN om studieförsäkran»

Jag har ännu inte fått beslut på omställningsstudiestödet, kan jag få kompletterande studiestöd ändå?

Nej det är inte möjligt. För att få kompletterande studiestöd är kravet att du först har ansökt och fått ett beviljat omställningsstudiestöd från CSN. Det kompletterande studiestödet är helt kopplat till omställningsstudiestödet och stöden har samma längd och omfattning i tid. 

Jag har fått en ny lön i samband med lönerevisionen, behöver jag meddela detta?

Du ska inte skicka in några underlag på din nya lön varken till oss eller till CSN.  

Det kompletterande studiestödet beräknas utifrån de uppgifter vi får från CSN. Fastställande av inkomstgrund görs en gång per studieperiod och beräknas på uppgifterna som gäller när CSN skickar sin förfrågan till Försäkringskassan.

När kan jag ansöka om det förlängda studiestödet?

Du kommer kunna söka det förlängda studiestödet när ditt omställningsstudiestöd börjar närma sig sitt slut. För att få det förlängda studiestödet ska du läsa en längre utbildning som stärker vår sektors behov av kompetens. Du ska också vara studieledig från en tillsvidareanställning.

Läs mer om förlängt studiestöd här»

Ansök om förlängt studiestöd på Mina sidor»

I väntan på beslut om omställningsstudiestöd

Vad gör jag om jag har kommit in på min utbildning men inte fått beslut om omställningsstudiestöd när utbildningen börjar?

Om du inte fått besked gällande omställningsstudiestödet och det närmar sig utbildningsstart kan du behöva titta på alternativa försörjningsmöjligheter. Då är det viktigt att ta reda på hur exempelvis studiemedel eller arbete parallellt med studierna kan komma att påverka ditt omställningsstudiestöd. 

Läs mer om detta hos CSN»