Hoppa till huvudinnehållet

Förlängt studiestöd

Innehåll

Förlängt studiestöd riktar sig till dig som läser en längre utbildning och som har förbrukat ditt omställningsstudiestöd från CSN. Stödet kan fylla upp CSN:s ordinarie studiemedel upp till 70 procent av din inkomst under två terminer samt upp till 50 procent av din inkomst under ytterligare två terminer.

När kan jag ansöka om förlängt studiestöd?

Du kan ansöka om förlängt studiestöd när som helst under pågående studier med omställningsstudiestöd. Vi kan lämna ett förhandsbesked till dig som gäller under förutsättning att ingenting förändras i din situation eller studieplan.

Vilka villkor gäller för förlängt studiestöd?

 • Du har använt hela ditt omställningsstudiestöd från CSN. Om du är osäker på hur lång tid du har kvar med omställningsstudiestöd kan du kontakta CSN.
 • Du har klarat av dina studier med tillräckliga resultat för att kunna fortsätta studera på din utbildning.
 • Du har studerat mot samma utbildningsmål med omställningsstudiestöd och utbildningens längd är minst en termin. Om du bygger din utbildning med hjälp av fristående kurser måste ett tydligt utbildningsmål ha definierats i din ansökan om omställningsstudiestöd och i ditt underlag inför yttrandet.
 • Du har en pågående tillsvidareanställning som du är tjänstledig från. Den minsta omfattning som stödet kan utgå för är 20 procent av heltid.
 • Du läser en utbildning som stärker kompetensförsörjningen inom vår sektor (kommun, region eller kommunalt företag). Omställningsfonden bedömer detta.
 • Du är yngre än 65 år

Ansökan - på Mina sidor

Du ansöker om förlängt studiestöd genom att logga in på Omställningsfondens Mina sidor. Där får du en bra överblick över de stöd och verktyg som vi kan stötta dig med.

Logga in på Mina sidor »

Hur beräknas stödet?

Du kan få ersättning på upp till 70 procent av ditt inkomstbortfall. Vi räknar alltid av ett schablonbelopp motsvarande vad du skulle kunna få i lån och bidrag från CSN. Detta gör vi oavsett om du ansöker om eller har rätt till stöd från CSN eller inte. Vi räknar dock inte med tilläggslån eller andra ersättningar som du får.

Vilken inkomst krävs och hur mycket ersättning kan jag få?
Ersättningen som du kan få beror på din inkomst och den omfattning som du är tjänstledig.

Du behöver tjäna minst 20 674 kronor per månad. Om du tjänar under detta belopp får du ut 70 procent av ditt inkomstbortfall genom lån och bidrag från CSN. Du kan därmed inte få förlängt studiestöd.

Ersättningen begränsas genom ett rörligt och ett fast tak. Det fasta taket motsvarar 1,4 inkomstbasbelopp (106 680 kronor för år 2024). Det rörliga taket beror på vilken omfattning du är tjänstledig på. Du som är tjänstledig på lägre omfattning kan få täckning för större inkomstbortfall.

Exempel på uträkning
I tabellen nedan kan du se hur ersättningen ser ut för olika månadslöner vid 20, 50, 75 och 100 procents tjänstledighet. Tabellen visar ersättningsnivå för de två första terminerna med förlängt studiestöd, vilket innebär att de är baserade på en ersättning på 70%.

Vi räknar på en genomsnittlig månad i tabellen
En snittmånad är 22 dagar eller 4,4 veckor. CSN räknar ersättningen på 4 veckor. Detta innebär att beloppen skiljer sig åt på vår och CSN:s hemsida. Detta påverkar dock inte vilken ersättning du får eftersom detta beräknas utifrån hur många dagar du studerat. Hur mycket ersättning du får varierar därför eftersom månader innehåller olika många dagar.

Ersättning från Omställningsfonden de två första terminerna med förlängt studiestöd:
Förklaring av ersättningsnivåer 
Det förlängda studiestödet ersätter upp till 70 procent av ditt inkomstbortfall, minus ett schablonavdrag. Schablonavdraget ändras varje år, för 2024 är beloppet 14 472 kr för 100 procent.

Schablonavdraget beräknas utifrån omfattningen på din tjänstledighet enligt nedan:

Exempel på beräkning
För en person med en månadslön på 35 000 kronor, som är tjänstledig på 50 procent gäller följande beräkning:

 1. Räkna fram inkomstbortfall
  I ett första steg definieras inkomstbortfallet, heltidslönen justeras utifrån tjänstledighetens omfattning:
  Inkomstbortfall 17 500 (35 000 x 0,5)
 2. Räkna fram 70 procent av inkomstbortfall
  Förlängt studiestöd ersätter upp till 70 procent av inkomstbortfallet:
  12 250 (17 500 x 0,7)
 3. Beräkning av ersättning från Omställningsfonden
  Ersättning från Omställningsfonden motsvarar mellanskillnaden mellan 70 procent av inkomstbortfallet och schablonavdraget:
  5 014 (12 250 – 7 236)

Takbelopp
Du får 70 procent (med schablonavdrag för CSN) för följande inkomstnivåer:

Takbelopp - Förlängt studiestödSå får vi dina löneuppgifter
Vi får dina löneuppgifter från CSN. CSN hämtar i sin tur uppgifterna från olika myndigheter, exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Den inkomst som legat till grund för beräkningen av ditt kompletterande studiestöd ligger också till grund för ditt förlängda studiestöd.

Vad kommer jag behöva skicka in när jag ansöker?

Om du är intresserad av att ansöka om förlängt studiestöd kommer vi att behöva följande intyg och dokument:

 • Ett intyg från din arbetsgivare där det framgår i vilken omfattning du är tjänstledig för studier
 • Ett registreringsintyg från din utbildningsanordnare.

Ska du söka lån och bidrag från CSN?

Om du ska ansöka om lån och bidrag från CSN parallellt med ditt förlängda studiestöd behöver du vara medveten om CSN:s fribeloppsgräns. Fribeloppsgränsen är vad du kan tjäna under en termin utan att ditt lån och bidrag från CSN påverkas.

Förlängt studiestöd räknas som en inkomst. Du behöver själv vara uppmärksam på att du inte tjänar mer än CSN:s fribeloppsgräns. Om du har inkomster över din fribeloppsgräns kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

Vi gör inte någon kontroll av vår ersättning gentemot fribeloppsgränsen. Kontakta CSN om du är osäker på vad som gäller för just dig. Detta gäller i synnerhet dig som är tjänstledig på en lägre omfattning än du studerar.

Mer information om fribelopp och studiemedelsbelopp på CSN:s hemsida: 

Information om fribelopp»

Information om aktuella studiemedelsbelopp»

Guide om studiemedelsbelopp 2024»

Utbetalningsinformation

Anmäl ditt konto till Swedbank
En förutsättning för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig är att du anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister. Instruktioner på hur du gör det hittar du på Swedbanks hemsida. Swedbank skickar utbetalningsspecifikationer månadsvis där du kan se din utbetalda ersättning.

Utbetalning av förlängt studiestöd
Utbetalningar sker månadsvis på fredagar (men vid helgdag, närmaste vardag innan). I normalfallet får du din utbetalning på fredag om du har gjort din signering senast under måndagen samma vecka. Vid röda dagar kan din utbetalning fördröjas en vecka.

Bidraget beskattas och är pensionslönegrundande
30 procent skatt dras från det förlängda studiestödet. Stödet är pensionslönegrundande. Det dras ingen skatt på CSN:s ordinarie studiemedel.

Förlängt studiestöd - Steg för steg

För att ha rätt till förlängt studiestöd behöver utbildningen som du läser stärka kompetensförsörjningen inom vår sektor. Om du är osäker på vad som gäller för dig så kan du kontakta oss på: kompetens@omstallningsfonden.se 

1. Ansök om förlängt studiestöd och få ett förhandsbesked
Du ansöker om förlängt studiestöd på Mina sidor. Vi kan lämna ett förhandsbesked till dig som gäller under förutsättning att inget förändras i din arbetssituation eller studieplan.

2. När studierna närmar sig: ta fram rätt intyg och få en utbetalningsplan
Innan dina studier med förlängt studiestöd börjar behöver du skicka in intyg som inte är äldre än 6 månader vid studiestarten.

De intyg vi behöver är:

 • Registreringsintyg från din skola
  Intyget behöver visa vilken utbildning du är registrerad på, under vilken period du studerar samt vilken omfattning dina studier har.
 • Intyg om tjänstledighet från din arbetsgivare
  På intyget ska det framgå vilken omfattning du är tjänstledig, vilken period du är tjänstledig och att grunden till tjänstledigheten är studier.

När vi har granskat dina intyg får du ett besked per mejl. Du kommer också kunna se din utbetalningsplan på Mina sidor.

3. Intyga dina studier och ansök om utbetalningar
På Mina sidor kommer du månadsvis i efterhand intyga att studieplanen följs som planerat, samt att din anställning och tjänstledighet ser likadan ut som vid ansökningstillfället.

4. Skicka in nya intyg varje termin
Du kan endast skicka in intyg för en termin åt gången. Det innebär att du som studerar längre tid än en termin kommer behöva skicka in nya intyg vid varje ny termin.

5. Anmäl ditt konto till Swedbank
En förutsättning för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig är att du anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister. Instruktioner på hur du gör det hittar du på Swedbanks hemsida. Swedbank skickar utbetalningsspecifikationer månadsvis där du kan se din utbetalda ersättning.

Innehåll