Hoppa till huvudinnehållet

Premiefakturering

Varje år faktureras våra medlemmar en premie för finansiering av insatser och ekonomiska förmåner enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Nedan hittar du information om premie om 0,15% respektive 0,10% samt svar på de vanligaste frågorna.

Innehåll

Premien i KOM-KR är 0,25 % av årslönesumman. Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25 % och att medel om 0,15 % av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivaren. 

Den 1 oktober 2022 trädde Lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd i kraft. Lagen ska stärka det livslånga lärandet och bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska ersättning lämnas till en arbetsgivare för kostnader som motsvarar de avgifter som arbetsgivaren har betalat till en registrerad omställningsorganisation. Ersättningen får motsvara högst 0,15% av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Medlemmar i SKR och Sobona, som betalar premie enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, har rätt till ersättning. Mer om det kan man läsa i SKR:s Cirkulär 22:10, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR.

Enligt KOM-KR § 20 betalar arbetsgivaren årligen en premie som motsvarar 0,25% av arbetsgivarens totala lönesumma till Omställningsfonden. Premien består av 0,15% som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden samt ytterligare 0,10% för att finansiera de kollektivavtalade delarna i avtalet. Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har enligt KOM-KR i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25% och att medel om 0,15% av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivare. Ansökan om ersättning görs av Omställningsfonden.

Premien om 0,15% som ersätts av staten beräknas på faktiskt utbetald lönesumma och Kammarkollegiet stämmer av dessa uppgifter mot arbetsgivarens inrapporterade uppgifter till Skatteverket. Läs mer hos Kammarkollegiet.

Vad avser premien?

Premien avser finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner enligt avtalet Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet tecknas av parterna, vilka är SKR/Sobona och berörda arbetstagarorganisationer. Alla kommuner och regioner samt bolag/organisationer anslutna till avtalet ska betala premien.

Vad gäller för premiefaktureringen av 0,15%?

Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har enligt KOM-KR i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25% och att medel om 0,15% av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivare. Ansökan om ersättning görs av Omställningsfonden.

De 0,15% som omfattar det statliga grundläggande stödet kommer att stämmas av mot inrapporterad faktisk årslönesumma för 2023. Fakturering av premien om 0,15% för år 2023 kommer att göras under våren 2024 och beräknas på arbetsgivarens faktiska årslönesumma från år 2023. Utbetalning beräknas ske under det sista kvartalet 2024.

Här kan du läsa vad som gäller om ni inte rapporterat ert konto för utbetalning till oss.

För medlem i Sobona gäller:
Premien avser år 2023 och är beräknad på den årslönesumma för 2023 som ni rapporterat till Sobona.

För SKR gäller:
Premien avser år 2023 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De hämtar uppgifterna om årslönesumman för 2023 från de uppgifter som ligger till grund för AGI hos Skatteverket.

Vad gäller för premiefaktureringen av 0,10%?

Premien som avser 2024 faktureras under hösten 2024 och baseras på årslönesumman från år 2023.

För medlem i Sobona gäller:
Premien avser år 2024 och är beräknad på den årslönesumma för 2023 som ni rapporterat till Sobona.

För SKR gäller:
Premien avser år 2024 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De hämtar uppgifterna om årslönesumman för 2023 från räkenskapssammandraget som är inrapporterat av er till SCB.

Frågor

Om ni har frågor angående fakturan, kan ni kontakta Omställningsfonden:
faktura@omstallningsfonden.se 

Innehåll

premiefakturering - tidsplan fakturering och återföring