Hoppa till huvudinnehållet

Förebyggande insatser

Vi stöttar er i arbetet med förebyggande insatser och aktiviteter som gör det möjligt att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och samtidigt öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren.

Innehåll

Vad innebär förebyggande insatser?

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.

Insatserna kan ske i form av utbildning, validering, handledning/ coachning och andra kompetenshöjande insatser för arbetstagare.

 • utbildningskostnader,
 • merkostnader vid utbildning, t.ex. litteratur, resor, logi m.m.,
 • kostnader för handledning/coachning,
 • kostnader för annan kompetenshöjande insats,
 • kostnader för samordning av förebyggande insatser.

Förebyggande insatser ska tillgodose:

 1. arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort- och/eller lång sikt,
 2. medarbetarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren, samt
 3. vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

Exempel och tips på hur andra organisationer jobbar med förebyggande insatser hittar du här.

Stöd med strategisk kompetensförsörjning

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning till dig som arbetsgivare eller facklig företrädare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning. Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning av dessa.

Samtal om kompetens

Arbetsgivaren ska genomföra ett samtal om kompetens med tidsbegränsat anställda medarbetare som utrycker önskemål om detta. Samtalet ska dokumenteras.

Workshop och processledningsstöd

Vi har möjlighet att stötta er som fackliga företrädare med följande aktiviteter:

 1. Workshop för förebyggande insatser
  Praktiskt och handfast arbete en halvdag som ger underlag till en handlingsplan för förebyggande insatser. Vilka grupper och/eller individer vill ni satsa på de kommande åren, som kan stärka både verksamheten och medarbetaren?
  Målgrupp
  är exempelvis chefer, fackliga företrädare och HR.
 2. Processen vid förändring / processledningsstöd
  Stöd vid frågor som rör organisationsförändringar och kompetensbehov i verksamheten. Vad ska ni tänka på före, under och efter arbetet med förändringsprocesser? Hur kan ni jobba med kompetensutveckling och använda förebyggande medel i verksamheten?
  Målgrupp
  är exempelvis chefer, fackliga företrädare och HR.

Ansökan om förebyggande insatser 

Innan arbetsgivaren beslutar om att ansöka om medel för förebyggande insatser ska lokala parter i samverkan eller vid förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) genom diskussion och analys identifiera vilka insatser som kan vara aktuella för arbetsgivaren att söka medel för. Av ansökan ska framgå att samverkan skett och att det protokollförts.

I ansökan anges:

 • Bakgrund och behov
 • Vilken insats som ska genomföras
 • Om insatsen genomförs av Omställningsfonden, i egen regi eller av annan leverantör
 • Kostnad
 • Period för genomförande

Omställningsfonden gör en bedömning av att insatserna faller inom ramen för KOM-KR och att organisationen har medel tillgängliga. När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras. Då insatsen är klar är det dags att rekvirera medel från Omställningsfonden.

Ansökan om förebyggande insatser gör arbetsgivaren.