Hoppa till huvudinnehållet

Stöd i strategisk kompetensförsörjning

Vi erbjuder ett stöd i arbetet med kompetensförsörjning som ni kan använda utifrån er verksamhets behov.

Innehåll

Vad innebär stöd i strategisk kompetensförsörjning?

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Processen vi erbjuder syftar till att hjälpa arbetsgivare att analysera nuläget, definiera kompetensgapet, planera och genomföra olika kompetensinsatser samt att följa upp och utvärdera resultatet.

Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning av dessa.

Omställningsfondens stöd i strategisk kompetensförsörjning är indelad i fyra moduler som kan anpassas utifrån organisationens behov.

Webbinarium - presentation av vårt stöd i strategisk kompetensförsörjning 

Vårt erbjudande

Den strategiska kompetensförsörjningsprocess som vi erbjuder är ett förslag till en process som syftar till att integrera kompetensförsörjning i organisationens befintliga verksamhetsplanerings- och budgetprocess.

Processen är indelad i fyra moduler där olika verktyg har tagits fram. Dessa verktyg kan användas och anpassas utifrån arbetsgivarens behov.

Användning:

  • Varje arbetsgivare bestämmer själv i vilken omfattning man nyttjar kompetensförsörjningsprocessen samt hur denna passar organisationens nuvarande arbete med strategisk kompetensförsörjning.
  • Arbetsgivaren kan välja att följa hela processen och alla moduler, eller delar av processen och enbart vissa moduler​.
  • Arbetsgivaren kan skala upp och ner arbetet med strategisk kompetensförsörjning beroende på förutsättningar.​ T ex. börja i liten skala och fokusera på verksamheter ​där behovet eller intresset är störst.​

Modul 1 Kompetensanalys 

I modul 1 finns verktyg att genomföra kompetensanalyser av verksamheten. För tydlighetens skull är processen uppdelad i tre steg.

Kompetensbehov
Först undersöks och beskrivs kompetensbehovet som representerar de specifika färdigheter och kunskaper som organisationen behöver på kort eller lång sikt.

Kompetenskartläggning
I steg två genomförs noggranna kompetenkartläggningar i vilka man tydligt definierar vilka kompetenser som redan finns.

Kompetensgap
I steg tre kommer begreppet ”kompetensgap” in i bilden – det indikerar skillnaden mellan befintliga kompetenser och de som behövs för att möta framtida utmaningar.

Verktyg:

Modul 2 Kompetensplanering

I modul 2 ligger fokus på att utarbeta en kompetensplan, ibland benämnd som en kompetensstrategi.

Målet är att skapa handlingsplaner som effektivt överbryggar klyftan mellan de identifierade kompetensbehoven som framkommit och den befintliga personalens kompetens som kartlagts under modul 1.

Verktyg:

Bilagor till Mall för kompetensinventering av medarbetare: 

Modul 3 Genomföra

Genomförandet av den planerade kompetensutvecklingen inleds med att implementera de strategier och åtgärder som identifierats i kompetensplanen.

Detta kan omfatta rekrytering, olika utbildningsaktiviteter, workshops, mentorskap eller andra metoder som är relevanta för att bygga upp och skaffa de önskade kompetenserna. 

Modul 4 Utvärdera 

Genom att utvärdera både resultaten och själva processen kan organisationen skapa en kontinuerlig förbättringscykel.

Detta möjliggör anpassningar och justeringar för att säkerställa att kompetensförsörjningsarbetet förblir relevant och effektivt över tid. 

Utvärderingsfasen i en strategisk kompetensförsörjningsplanering kan fokusera på en rad olika delar, såväl själva processen som resultaten. Nedan följer två förslag på vad som kan utvärderas. 

Utvärdering av resultat

Utvärdera hur väl organisationen har lyckats uppnå de satta målen för kompetensförsörjning. Identifiera om det har skett förbättringar eller om det finns behov av nya mål för att säkerställa rätt kompetens.

Utvärdering av process

Utvärdera hur effektivt kompetensförsörjningsprocessen har genomförts. Bedöm om målen har nåtts inom de angivna tidsramarna och om resurser har använts effektivt.

Verktyg:

Kontakta oss 

Har du några frågor till oss angående vårt stöd i strategisk kompetensförsörjning så kan du mejla oss på info@omstallningsfonden.se 

Innehåll

Ansök om förebyggande insatser

Arbetsgivare kan ansöka om förebyggande medel från Omställningsfonden för att säkerställa framtida kompetensbehov. 

Förebyggande insatser Öppnas i nytt fönster

Länk till alla verktyg

Här har vi samlat alla verktyg kopplat till vår strategiska kompetensförsörjningsprocess

Kontakta oss!

Har du några frågor till oss angående vårt stöd i strategisk kompetensförsörjning så kan du mejla oss på info@omstallningsfonden.se