Hoppa till huvudinnehållet

Kompetensutveckling, coachning & ohälsa

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning​ och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

Innehåll

Arbetet med förbyggande insatser bygger på att arbetsgivare och lokala fack samverkar om hur de pengar som finns avsatta ska användas för att på bästa sätt tillgodose såväl verksamhetens som individens behov. De medarbetare som berörs av insatserna är fortsatt anställda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas. 

Förebyggande insatser skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter välfärdssektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbetssätt. 

Kompetensutveckling 

Genom att arbeta förebyggande kan arbetsgivare identifiera medarbetare som är i behov av omställningsinsatser och då stärka medarbetares eller grupper av medarbetares kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten och därmed undvika risk för övertalighet.

Förebyggande insatser innebär att medarbetare ges kompetens- och omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov i syfte att öka anställningstryggheten för medarbetaren. 

Inspiration och tips på förebyggande insatser hittar här Inspiration och tips

Ohälsa

För medarbetare som efter avslutad rehabilitering inte kan återgå till sin gamla tjänst finns möjlighet att erbjuda kompetensutveckling för att medarbetaren ska kunna ta en ny tjänst inom organisationen.

För mer information se de partsgemensamma kommentarerna 

Stödsamtal och coachning 

En del i de förebyggande insatserna är att erbjuda samtalsstöd och coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation. Det kan till exempel handla om God omställning

Projektledning

När organisationen tillsätter en intern eller extern resurs för att arbeta med och projektleda förebyggande insatser kan organisationen få ersättning för personens lönekostnader. Detta kan vara ett sätt att hålla projekt och processer aktiva och är en bidragande del till att insatser beslutas och genomförs.

Exempel på förebyggande insatser

  • Medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist till följd av beslut om att höja kompetensnivån i verksamheten eller förändrade behov i verksamheten kan erbjudas förebyggande insatser i syfte att uppfylla de förändrade kompetenskraven.
  • Medarbetare som har identifierats som övertaliga och riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist kan erbjudas insatser, till exempel utbildning, i syfte att få kompetens för annan tjänst hos arbetsgivaren.
  • Medarbetare tillhörande yrkeskategori eller verksamhet för vilken förändrad lagstiftning ställer krav på särskild kompetens kan erbjudas insatser i syfte att
    möta kompetenskravet.
  • Medarbetare som på sikt riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist och som behöver kompetensutveckling för att uppfylla framtida kompetensbehov inom verksamheten kan få medel till merkostnader, exempelvis resor, logi och kurslitteratur, i samband med en utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Sådana utbildningar kan till exempel vara universitets- eller högskoleutbildningar, distanskurser och YH-utbildningar på hel- eller deltid.
  • Medel kan användas till att helt eller delvis finansiera upphandlade utbildningar.
  • Medarbetare som inte kan återgå till sitt ordinarie arbete men har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering kan erbjudas förebyggande insatser i syfte att få kompetens för annat arbete inom organisationen.
  • Stöd kan ges genom enskilda samtal till arbetstagare som arbetar inom verksamhet som är föremål för arbetsbrist.
  • Chefer kan erbjudas utbildning och stöd i det svåra samtalet och hantering av en arbetsbristsituation.

Kompetensutveckling inom äldreomsorgslyftet

Kompetensutveckling inom äldreomsorgen är en statlig satsning som bygger på ett förslag som SKR och Kommunal tagit fram för att underlätta såväl den akuta bemanningssituationen som den mer långsiktiga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. Det ska öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar vilket ger större trygghet och bättre villkor för medarbetarna, förbättrar arbetsmiljön och bidrar till en stärkt kvalitet i verksamheten.

SKR och Kommunals intention med satsningen är att öka andelen tillsvidareanställda på heltid genom att tillsvidareanställa tidsbegränsat anställda eller anställa nya medarbetare.

Läs mer om detta på skr.se eller ta kontakt med SKRs kontaktcenter. På Socialstyrelsen finns mer att läsa om äldreomsorgslyftet.

För anställda inom äldreomsorgen finns även möjlighet att få kompetensutveckling inom ramen för KOM-KR. Det är samma regelverk och processer som för övriga kompetensutvecklingsinsatser inom KOM-KR som gäller.

Insatserna kan till exempel handla om merkostnader i samband med utbildningsinsatser till vårdbiträde eller undersköterska så som att upphandla uppdragsutbildning, resor, litteratur, logi eller liknande. Vid behov kan Omställningsfonden göra upphandling av uppdragsutbildning för flera kommuner.

Innehåll

Kontakta oss

Vill du veta mer om vilken hjälp du kan få från Omställningsfonden eller om en insats är möjlig att genomföra? Kontakta din lokala Omställningsrådgivare:

Omställningsrådgivare

Kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad

Tillsammans kan vi arbeta strategiskt och identifiera hur er verksamhet kan utveckla det förebyggande arbetet. Läs mer i våra foldrar och faktablad:

Kompetensutveckling - information till kommuner och regioner Kompetensutveckling - information till företag i Sobona Faktablad: Kompetensutveckling för att möta framtidens arbetsmarknad