Hoppa till huvudinnehållet

Kriterier för beviljande av förebyggande insatser

Här kan du läsa de sju kriterierna för beviljande av förebyggande insatser.

1. Arbetstagaren ska vara anställd hos arbetsgivaren

Arbetstagaren ska vid tidpunkten för ansökan samt under hela insatsens genomförande vara anställd hos arbetsgivaren. Insatsen kan omfatta anställda oavsett tillämpligt kollektivavtal för anställningen.

Anställningen kan vara såväl tillsvidare som tidsbegränsad. Det finns inget krav att arbetstagaren ska ha varit anställd en viss tid innan insatsens start. En arbetstagare som deltar i en förebyggande insats kan ersättas med en annan arbetstagare. Detta förutsätter dock att den andra arbetstagaren uppfyller samma kriterier och var anställd vid tidpunkten för ansökan om medel för förebyggande insatser.

2. Insatsen ska tillgodose arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort och/eller lång
sikt

På kort sikt kan det handla om att tillsätta en kommande vakans som exempelvis uppstår på grund av en pensionsavgång. På längre sikt kan det handla om att tillmötesgå ett behov som uppstår till följd av förändrade krav på och/eller förutsättningar för verksamheten, exempelvis på grund av demografiska förändringar, politiska beslut mm. Det ska handla om kompetensbehov som inte tillgodoses genom ordinarie löpande kompetensutveckling. Endast insatser som tillgodoser arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov ska beviljas.

Insatsen behöver inte resultera i att arbetstagaren byter tjänst. Insatsen ska innebära en kompetensförflyttning utöver det som anses vara normal kompetensutveckling inom tjänsten. Förebyggande insatser kan beviljas då arbetsgivaren kräver en specifik kompetens eller behörighet i sin verksamhet som bara kan tillgodoses genom att en arbetstagare går en viss utbildning. Kompetensutveckling av arbetstagare i sådan verksamhet kan falla inom ramen för förebyggande insatser då insatsen möter verksamhetens behov samtidigt som den stärker en eller flera arbetstagares anställningstrygghet hos arbetsgivaren.

3. Insatsen ska tillgodose arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren

Insatsen ska syfta till att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren. Insatsen förväntas minska risken för att anställningen avslutas på arbetsgivarens initiativ. Det behöver dock inte föreligga risk för uppsägning på grund av arbetsbrist, vare sig på kort eller lång sikt.

Det avgörande är att insatsen ska förväntas leda till kompetenser som är värdefulla för arbetsgivaren och som därmed ökar sannolikheten att arbetstagaren kan vara kvar i verksamheten. Förebyggande insatser kan beviljas för arbetstagare som på grund av sjukdom inte kan återgå till ordinarie arbete.

Förebyggande insatser kan beviljas för arbetstagare som av organisatoriska skäl behöver beredas annan tjänst hos arbetsgivaren.

4. Ansökan ska ha föregåtts av samverkan eller MBL-förhandling mellan arbetsgivaren och lokala parter som ska vara protokollfört

Arbetsgivaren ska kunna intyga detta.

5. Förebyggande insatser ska vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning

Sådan kompetensutveckling som normalt förekommer inom ramen för en anställning ska inte anses vara en förebyggande insats i avtalets mening.

Insatser som uppfyller kriteriet:

 • Nya körkortsbehörigheter där dessa uppfyller ett förändrat behov hos arbetsgivaren
 • Utbildning från ett yrke till ett annat yrke (se ovan).
 • Utbildning för att uppfylla nya behörigheter, legitimationer mm. där nya krav för anställning ställs antingen direkt av arbetsgivaren eller av externa parter.
 • Utbildning för att klara av helt nya arbetsuppgifter i befintlig befattning.

Insatser som inte uppfyller kriteriet:

 • Insatser som syftar till inlärning av nya verktyg (exempelvis digitala verktyg) som sker inom ramen för anställning.
 • Insatser som syftar till inlärning av nya arbetssätt inom ramen för anställningen

6. Medel för förebyggande insatser kan ersätta arbetsgivaren för:

 • Utbildningskostnader (terminsavgift, mm). Här jämställs även kostnad för validering.
 • Merkostnader vid utbildning, t.ex. litteratur, resor, logi m.m.
 • Kostnader för handledning/coachning. Exempelvis handledning av kollega för språkutveckling/språkstöd.
 • Kostnader för annan kompetenshöjande insats
 • Kostnader för samordning av förebyggande insatser
 • Kostnader för samtal/coachning/chefsutveckling/förändringsledning vid omorganisation.

Ansökan om medel för andra insatser, såsom exempelvis kartläggning av arbetsgivarens kompetensbehov, analys av kompetens i verksamheten m.m. ska inte beviljas. En kartläggning kan dock belysa behov av insatser som i sin tur faller inom ramen för avtalets tillämpning. Medel för förebyggande insatser kan inte beviljas för lönekostnader för arbetstagare som deltar i en förebyggande insats eller deras vikarier.

7. Insatserna utförs av Omställningsfonden, arbetsgivaren själv eller annan aktör

Fastställt 22-10-21