Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan steg för steg 

Att ansöka om medel för förebyggande insatser sker i olika steg: handlingsplan och föranmälan, anmälan om insats och rekvirering av medel. Alla ansökningsformulär finns samlade under Blanketter & formulär.

Innehåll

Handlingsplan 

Arbetsgivaren formulerar en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken. Det går bra att använda tidigare framtagna kompetensutvecklingsplaner, analyser av verksamhetens förutsättningar de kommande åren och liknande. Enda kravet är att de helt eller delvis ligger i linje med intentionerna i KOM-KR. Det räcker att övergripande beskriva vilka behov som finns och vilken typ av åtgärder som behövs. Ange även för vilka grupper av anställda eller inom vilken verksamhet i organisationen insatserna planeras. Även tidsplan och budget kan presenteras övergripande. 

Handlingsplanen är ett underlag för lokala parter och ska inte skickas in till Omställningsfonden.  

Innehåll i handlingsplan:

  • En analys av kompetensbehoven de kommande åren 
  • Förutsättningar för verksamheten idag, ekonomiska ramar samt situationen avseende långtidssjukskrivningar 
  • Förslag på åtgärder för anställda eller grupper av anställda som stärker deras kompetens och ger dem möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter 
  • Tidsplan och budget för de olika åtgärderna 

Föranmälan om insatser 

Efter att handlingsplanen tagits fram gör arbetsgivaren en eller flera föranmälningar. 

Omställningsfonden gör en bedömning av:

  • Tillgängliga ekonomiska medel 
  • Planerade insatser 
  • Att behörig person hos arbetsgivaren står som avsändare 

Anmälan om insats

Efter att föranmälan godkänts och arbetsgivare och fack är överens om insatser, vilka medarbetare som omfattas och vem som ska genomföra insatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan om insats.

Därefter gör Omställningsfonden en kvalitetskontroll av vald aktör om arbetsgivaren så önskar, samt en rimlighetsbedömning av kostnaderna. Enligt avtalet ska Omställningsfonden säkerställa kvaliteten i de åtgärder som ska genomföras.

I det uppdraget ingår att hjälpa arbetsgivare med att välja leverantörer som både har högst kvalitet och är mest kostnadseffektiva. I de fall där parterna valt en utförare som är ny för både arbetsgivaren och Omställningsfonden sker en djupare kvalitetsgranskning. 

När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras.  

Rekvirering av medel 

När insatsen är klar är det dags att rekvirera medel från Omställningsfonden. Hela insatsen måste vara genomförd och avslutad innan det går att rekvirera medel. 

Rekvirering på olika sätt

  • När Omställningsfonden genomfört insatserna avropas summan mot arbetsgivarens medel. Detta sker automatiskt efter genomförd insats och ingenting behöver göras från arbetsgivarens sida. 
  • När arbetsgivaren själv genomfört insatserna rekvirerar arbetsgivaren Omställningsfonden. 
  • När en extern aktör genomfört insatserna fakturerar aktören arbetsgivaren som i sin tur rekvirerar Omställningsfonden. 

Varje insats kan rekvireras en gång. Det är endast vid längre och kostsammare insatser som det är möjligt att delrekvirera.  När organisationen använt en extern aktör för en insats, ska fakturorna från den externa aktören bifogas som kostnadsunderlag. Även lön för intern resurs måste redovisas, mall för detta finns på “Blanketter”. 

Deltagarlista ska skickas in senast i samband med rekvireringen om det inte har gjorts tidigare. 

Innehåll