Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsstudiestöd

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om omställningsstudiestödet.

Innehåll

Vad är Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd (ofta förkortat OSS) är namnet på CSN:s nya generösa studiestöd i form av bidrag och lån i syfte att stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden för personer mitt i arbetslivet.

Att lära nytt är viktigt och roligt - inte bara när man är ung. Det nya omställningsstudiestödet ger vuxna möjlighet att utbildas och utvecklas genom hela livet. 

Utöver den information som vi ger här hänvisar vi till CSN:s hemsida>>
Där du kan ta del av mer detaljerad och uppdaterad information om omställningsstudiestödet.

När är det möjligt att ansöka om Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd kan sökas från och med 1 oktober 2022 för studier från och med 1 januari 2023. Den sökande behöver inte ha fått besked om antagning till utbildningen. Det är först när pengar ska betalas ut som CSN kontrollerar om skolans rapportering överensstämmer med beslutet.

Från och med 2023 kommer det varje år att vara möjligt att ansöka tidigast fr o m 1 april respektive 1 oktober för utbildningar som startar någon gång under nästkommande kalenderhalvår.

Vad innebär Omställningsstudiestödet i pengar och tid?

Omställningsstudiestödet består av både bidrag och lån. Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för bidraget 21 298 kronor per månad, före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 26 625 kr eller mer per månad, före skatt. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Den som vill kan också ansöka om ett lån. Maxbeloppet för lånet är då 12 514 kronor per månad, räknat på 2022 års belopp. Det är däremot aldrig möjligt att få mer i totalt studiestöd (inklusive kompletterande studiestöd från Omställningsfonden) än sin heltidsinkomst efter skatt. Om den studerande får Kompletterande studiestöd från Omställningsfonden kan lånedelen därför minskas.

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under en till 44 veckors heltidsstudier (två terminer). För den som studerar på deltid kan det sträckas ut under längre tid.

Det finns också regler för hur lång själva utbildningen får vara för den som är under 40 år och får Omställningsstudiestöd under en del av tiden. Då får själva utbildningens längd totalt vara maximalt 80 veckor.

Hur mycket bidrag och lån kan jag få? 

Här ser du några exempel på hur mycket bidrag och lån du kan få från CSN per månad, beroende på vilken inkomst du har.

Exempel på belopp för omställningsstudiestödet för studier på heltid, 2022

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag per månad (maxbelopp före skatt)

Lån per månad (maxbelopp)

15 000 kr

11 999 kr

1 889 kr

20 000 kr

15 998 kr

2 517 kr

25 000 kr

19 998 kr

3 150 kr

30 000 kr

21 298 kr

5 481 kr

35 000 kr

21 298 kr

8 632 kr

40 000 kr

21 298 kr

11 778 kr

45 000 kr

21 298 kr

12 514 kr

50 000 kr

21 298 kr

12 514 kr

Vad skiljer CSN:s omställningsstudiestöd från ordinarie studiemedel?

Aktuellt regelverk behöver kontrolleras hos CSN, men här är några exempel på skillnader just nu. Du kan även öppna upp tabellen i PDF-format >>

 

Ordinarie studiemedel 

Omställningsstudiestöd

Maximal tid

Totalt 240 heltidsveckor på högskola eller annan eftergymnasial utbildning och 80 eller 120 heltidsveckor på gymnasienivå, beroende på tidigare utbildning. (Kan sträckas ut längre vid deltidsstudier.)

44 heltidsveckor. (Kan sträckas ut längre vid deltidsstudier.)

Minsta studietakt

Minst 50 procent i minst tre veckor

Minst 20 procent i minst en vecka

Förhållande mellan lån och bidrag

Storleken på studiebidraget är vanligtvis ungefär en fjärdedel av det möjliga lånet.

Bidragsdelen är betydligt större än det möjliga lånet.

Giltiga utbildningar

Utbildningar som har godkänts för studiemedel av regeringen, eller en myndighet som regeringen har utsett. Gäller de flesta reguljära utbildningar inom högskola, universitet, yrkeshögskola, Komvux eller folkhögskola Krav på din utbildning - CSN

Samma som för ordinarie studiemedel och utbildningar som finansieras av en registrerad omställningsorganisation. Endast utbildningar som ges i Sverige. Utbildningen ska också bedömas stärka personens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Villkor för arbetad tid

Inga krav på arbetad tid

Arbetat minst 16 tim/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Arbete vid sidan av studierna

Inkomst från arbete påverkar rätten till studiemedel om inkomsten överstiger aktuellt fribelopp per kalenderhalvår. Fribelopp – inkomster under studietiden - CSN

Möjligt att arbeta deltid parallellt med studierna och det finns ingen inkomstgräns (fribelopp). Omställningsstudiestöd kan däremot bara ges för den tid som personen är studieledig, i kombination med arbete alltså maximalt upp till heltid.

Ålders-gränser

Minst 20 år vid studier på Komvux, folkhögskola och gymnasium. Ingen nedre åldersgräns vid studier på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar. Bidrag kan ges till och med 60 års ålder. Antalet veckor med lån minskas successivt från och med 51 års ålder.

Nedre åldersgräns för bidrag och lån är 27 år. Övre åldersgräns för lånet är 60 år och för bidraget 62 år. Från och med året 61 år begränsas antalet veckor med bidrag till 10 veckor.

Yttrande från omställnings-organisation

Inget yttrande från någon omställningsorganisation.

Den offentliga och de registrerade omställningsorganisationerna kan göra individuella bedömningar och ge yttranden till CSN som viktigt underlag för beslut om omställningsstudiestöd.

Väntetid för beslut

Vanligtvis inom en vecka, men ibland längre tid.

Kan ta två till tre månader.

Utbetalning

Utbetalas månadsvis i förskott

Utbetalas månadsvis i efterskott

Skatt

Inte skattepliktigt

Bidraget är skattepliktigt (och pensionsgrundande)

Vad är ett Inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Det används till exempel för att beräkna fastighetsavgift och pensionsgrundande inkomst. För 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor per år.

Vilka utbildningar är det som kan ge rätt till Omställningsstudiestöd?

Alla svenska utbildningar som ger rätt till CSN:s befintliga studiemedel kommer att vara möjliga att ansöka om Omställningsstudiestöd för. Det kan till exempel vara universitetsutbildningar, utbildningar på Komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola (YH-utbildning). Det kan också gälla avgiftsbelagda utbildningar från andra utbildningsaktörer som Omställningsfonden eller andra omställningsorganisationer under vissa förutsättningar finansierar.

Utbildningen måste också bedömas kunna stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Vilka utbildningar ger inte rätt till omställningsstudiestöd?

Det är inte möjligt att få Omställningsstudiestöd för en utbildning som:

 • enbart syftar till att möta kompetensbehoven hos en specifik arbetsgivare,
 • arbetsgivaren borde tillhandahålla eftersom den behövs för att kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter
 • personen redan har genomgått
 • har hobby- eller självförverkligande syfte
 • endast ger behörighet för att söka annan utbildning (om den inte ingår i en längre utbildningsplan som syftar till att stärka framtida ställning på arbetsmarknaden)
 • ges utomlands

Vilka åldersgränser gäller för Omställningsstudiestödet?

För att få Omställningsstudiestöd ska den studerande vara minst 27 år. Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet. Lånet kan som längst ges till och med det år man fyller 60 år. Bidraget kan ges till och med det år den studerande fyller 62 år, men från och med året man fyller 61 år begränsas det till maximalt 10 ytterligare veckor.

Det finns också regler för hur lång själva utbildningen får vara för den som är under 40 år och får Omställningsstudiestöd under en del av tiden. Då får själva utbildningen totalt vara maximalt 80 veckor.

Kommer den som vill ansöka om Omställningsstudiestöd att vända sig till CSN eller Omställningsfonden först?

Det kommer att vara möjligt för individen att gå båda vägarna. Den som vill ansöka om Omställningsstudiestöd kan antingen börja med att kontakta Omställningsfonden för att ta del av vägledning och yttrande eller göra en ansökan till CSN direkt. Om ansökan görs till CSN först kommer CSN i ett nästa steg att begära in ett antal uppgifter från Omställningsfonden och ge oss möjlighet att lämna ett yttrande.

Ska Omställningsfonden eller CSN kontrollera om en person har rätt att få Omställningsstudiestöd?

Omställningsfonden kommer att göra en enkel kontroll av ålder och att personen som söker studiestöd arbetar inom kommunal sektor. Vi kan också informera om övriga villkor som finns, men det är CSN som kontrollerar att den studerande uppfyller dem.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen för Omställningsstudiestöd?

Inledningsvis kommer CSN att ha ganska lång handläggningstid på grund av manuell hantering av komplexa beräkningar och regelverk samt uppgifter som behöver hämtas och bearbetas från myndigheter, omställningsorganisationer och andra aktörer. Det kan komma att ta 2-3 månader att få besked om omställningsstudiestöd, vilket gör att det är bra att ansöka i god tid innan studiestart.

Kommer det att vara möjligt att studera och jobba samtidigt och ha rätt till Omställningsstudiestöd?

Ja, en förutsättning för att få Omställningsstudiestöd är att den studerande är ledig i motsvarande omfattning som studierna. Det är alltså möjligt att studera på deltid och fortsätta arbeta på resterande tid. Detta gäller även för den som har en deltidsanställning som ordinarie arbete. Däremot kan du bara få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­­studiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Gäller studieledighetslagen som den är formulerad idag?

Ja, inga förändringar i själva lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är föreslagna i propositionen om omställningsstudiestöd.

Ledighet för studier som omfattar en arbetsvecka eller mindre kan enligt lagen skjutas upp av arbetsgivaren i högst två veckor och studieledighet som är längre än en arbetsvecka kan skjutas upp i högst sex månader. För längre tid krävs att facket godkänner uppskovet. Tidsfristerna gäller från när ledighetsansökan lämnades in.

Det finns däremot en komplettering i det nya avtalet som förtydligar att studieledigheten inte får medföra allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet.

Exempel på allvarlig störning för arbetsgivaren är:

 • att verksamheten inte kan fortgå på rimligt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer.
 • om arbetsgivaren trots god planering och framförhållning saknar möjlighet att ersätta den arbetstagare som vill vara ledig.
 • om flera arbetstagare önskar vara lediga samtidigt på ett sätt som leder till allvarlig störning. Som allvarlig störning får också räknas större kostnadsökningar som inte är kopplade till kostnader för att ersätta den lediga arbetstagaren.

Vilka krav på arbetad tid finns för att ha möjlighet att få Omställningsstudiestöd?

Det finns två villkor som gäller arbetad tid; etablerings- och aktualitetsvillkoret. Den sökande behöver i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar/vecka under minst åtta av de senaste 14 åren (etableringsvillkoret). Minst 12 av de arbetade månaderna behöver dessutom ha varit under de senaste 24 månaderna (aktualitetsvillkoret).

Du behöver alltså inte ha jobbat hos en och samma arbetsgivare under denna period för att få del av stödet. 

Hur kommer aktualitetsvillkoret att räknas för olika personer? 

 • För person med arbetsbefriad uppsägningstid eller tid med avgångsvederlag?
  CSN bedömer inte att arbetsbefriad uppsägningstid eller tid med avgångsvederlag kommer räknas som arbetad tid då personen faktiskt inte arbetat. Men detta är en av de saker som ytterst kommer prövas av CSN:s överinstans (Överklagandenämnden för studiestöd) och vi får se vad praxis på längre sikt blir.

  En person som är jobbsökare hos Omställningsfonden redan under uppsägningstiden kan däremot be CSN om att få ramtiden på 24 månader beräknad t o m datumet för när ansökan om stöd från Omställningsfonden gjordes.
 • För person som varit jobbsökare hos Omställningsfonden under mer än 12 månader?
  Normalt ska villkoret gälla den närmast föregående tiden innan ansökan om omställningsstudiestöd görs till CSN. Den sökande kan i stället begära att ramtiden på 24 månader ska gälla den närmast föregående tiden innan personen ansökt om omställningsstöd till Omställningsfonden. Då ingår inte den tiden i villkoret.
 • För person som varit föräldraledig eller sjuk?
  Månader med föräldrapenning eller sjukpenning räknas bort. Det innebär att för den som till exempel har haft föräldrapenning under 6 månader förlängs ramtiden från 24 månader till 30 månader.
 • För person som har arbetat utomlands?
  Arbetad tid i ett land inom EES, Storbritannien, Nordirland och Schweiz får tillgodoräknas i etablerings- och aktualitetsvillkoret.

Kan den som börjat studera under ht 2022 ansöka om Omställningsstudiestöd från och med 1 januari 2023?

Det beror på hur lång utbildningen är. För den som är minst 40 år och läser en utbildning som är på minst 80 heltidsveckor, eller motsvarande antal veckor på deltid, kommer det vara möjligt att få Omställningsstudiestöd från och med 1 januari 2023 även om utbildningen har påbörjats dessförinnan.

Kan ett avslag för Omställningsstudiestöd överklagas och hos vilken part?

Det är CSN som fattar beslut om Omställningsstudiestöd och deras beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för studiestöd.

Kan den som har förbrukat sina ordinarie studiemedel hos CSN få Omställningsstudiestöd?

Ja, det är möjligt, förutsatt att personen uppfyller villkoren för omställningsstudiestöd.

Jag läser redan på en utbildning, kan jag söka omställningsstudiestöd för den? 

Huvudregeln är att man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2022. Men det finns undantag:

 • Om du fyller 40 år eller mer under 2023 kan du ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, om utbildningen är minst 80 veckor.
 • Om du fyller 39 år eller mindre under 2023 kan du också ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, men bara om utbildningen är exakt 80 veckor lång. Det hänger ihop med två olika villkor:
  • att du bara har rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som är 80 veckor eller kortare om du är under 40 år.
  • att det bara går att få omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjats innan den 1 januari 2023 om den är minst 80 veckor.

Tänk på att oavsett utbildningens längd kan du inte få omställningsstudiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Kan arbetsgivaren påverka val och bestämma vilken utbildning en person ska studera med Omställningsstudiestöd?

Nej, arbetsgivaren kan inte bestämma detta. Utgångspunkten är att valet av utbildning utgår från personens individuella behov, förutsättningar och mål.

Finns det krav och uppföljning på godkänd prestation per termin för fortsatt Omställningsstudiestöd?

Ja det är samma krav på studieresultat för att få fortsatt Omställningsstudiestöd som för den som studerar med CSN:s ordinarie studiemedel. Mer information hittar du på: Studieresultat - CSN>>

 

Innehåll

Mer om studiestödet på CSN:s webb

Utöver den information som vi ger här hänvisar vi till CSN:s hemsida>>

Där du kan ta del av mer detaljerad och uppdaterad information om omställningsstudiestödet.

Fler funderingar om studier?

Har du fler funderingar kring studier och vilket stöd du kan få? Mejla oss på: kompetens@omstallningsfonden.se