Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomiska ersättningar

Uppsagda medarbetare kan ha rätt till ekonomiskt stöd från Omställningsfonden under tiden de deltar i aktiva omställningsinsatser för att komma vidare mot nytt jobb. Premien till Omställningsfonden finansierar de ekonomiska förmånerna a-kasseutfyllnad och ersättning i stället för a-kassa.

Innehåll

Medarbetare som gör en överenskommelse med arbetsgivaren om att avsluta anställningen på grund av sjukdom eller skada om fattas inte av ekonomiska ersättningar.  

A-kasseutfyllnad 

A-kasseutfyllnad är en ersättning som ger upp till 80 % av lönen, inklusive a-kasseersättning, i 200 dagar. Därefter kan man få upp till 70 % av lönen, inklusive a-kasseersättning, i 100 dagar. För att få ersättning dag 101-200 behöver lönen vara högre än 20 900 kronor. De resterande 100 dagarna behöver din lön vara högre än 23 885 kronor.

Ersättning istället för a-kassa  

Ersättning istället för a-kassa kan betalas ut om medarbetaren och omställningsrådgivaren kommer överens om att hen ska delta i en aktivitet som gör att hen mister rätten till a-kassa.

Aktiviteten kan till exempel vara  en kurs eller praktik som gör att medarbetaren inte längre står till arbetsmarknadens förfogande.

Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Särskild ersättning till äldre arbetstagare är ett separat avtal för de arbetstagare som har uppnått lägsta ålder för att ta ut allmän pension vid tidpunkten för uppsägningen och som efter avslutad a-kasseperiod bestämmer sig för att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Ersättningen gäller arbetstagare som varit anställda i en kommun eller region. Den innebär ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent av arbetstagarens genomsnittliga lön 12 månader före uppsägningstidpunkten och beräknas på arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön inklusive tillägg enligt AB § 34 mom. 2 som har betalats ut eller skulle ha betalats ut till arbetstagaren.

Rätt till ersättningen gäller till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Ersättningen betalas ut av den tidigare arbetsgivare men ansökan görs hos Omställningsfonden som vidarebefordrar denna till arbetsgivaren.  

Villkor för ersättningen 

  • Arbetstagaren är uppsagd från en tillsvidareanställning i en kommun eller ett landsting 
  • Arbetstagaren har minst tio års sammanhängande anställning enligt AB med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare (kommun, region och kommunalförbund eller företag inom Sobona, (fd Pacta) 
  • Arbetstagaren har uppnått lägsta ålder för att ta ut allmän pension vid uppsägningstidpunkten 
  • Alla ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har förbrukats, eller skulle ha förbrukats om arbetstagaren hade omfattats av försäkringen 

Avtalet gäller inte om arbetstagaren: 

  • Har sagts upp efter att ha avvisat ett erbjudande om annat arbete hos arbetsgivaren som han eller hon skäligen borde ha godtagit 
  • Sägs upp på grund av arbetsbrist inom ett år från en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, vid vilken arbetstagaren har motsatt sig en övergång av anställningen som han eller hon skäligen borde ha godtagit 
  • Är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon enligt 1 § LAS är undantagen från lagens tillämpning 
  • Sagts upp på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2012 
  • Har fått hel särskild avtalspension eller en motsvarande förmån 
  • Har fyllt 65 år när anställningen upphör 

Ansökan & bedömning

Arbetstagaren ansöker om ersättningen genom att skicka in en ansökningsblankett till Omställningsfonden. Omställningsfonden vidarebefordrar sedan ansökan till arbetsgivaren. 

Bedömning av arbetstagares rätt till ersättning samt utbetalningar görs av arbetsgivaren. Stöd i bedömning av arbetstagares rätt till ersättningen hänvisas till SKR. Varje arbetsgivare får själv avgöra hur utbetalningarna ska hanteras. Det kan exempelvis ske internt eller via en pensionsförvaltare.

Eventuell tvist om arbetstagares rätt till ersättning handläggs enligt Omställningsavtal KOM-KL § 25.  

Innehåll

Länkar

Läs mer om a-kasseutfyllnad, ersättning istället för a-kassa och hur du räknar ut ersättningen här: 

Ekonomiskt stöd Räkna ut din ersättning