Hoppa till huvudinnehållet

Kompetensinventering är nyckeln till framtiden för Halmstads kommun

Efter en något trög inledning har Halmstad kommun börjat arbeta mer strategiskt med sitt omställningsarbete. Nu tänker man långsiktigt och använder TLO-medel för att anpassa sig till framtidens utmaningar och möjligheter.

- Det var en mognadsfråga att börja mer strategiskt med omställningsarbetet, och nu har vi ett helt annat tänk som bygger på strategi och långsiktighet. Vi behöver helt enkelt anpassa oss utifrån vad framtiden kräver, säger Leif Johansson, förhandlingschef på HR-avdelningen på Halmstads kommun.

Leif har haft en samordnande roll i att driva kommunens TLO-projekt framåt. Initialt handlade det mycket om att informera och få med alla på tåget men så småningom gick det lättare.

- Intresset har varit stort bland medarbetarna och vi har varit noga med att kommunicera hur viktigt detta är, både för vår verksamhet men också var att höja anställningsbarhet för våra anställda, säger Leif.

Inventering av digital mognad

Halmstads kommun behöver ge sina medarbetare förståelse för digitaliseringens möjligheter och kunskap om hur de kan nyttja den nya teknologin för verksamhetsutveckling. Digitalisering är viktig för att skapa en enklare vardag för invånare och företagare, samtidigt som det skapar en smartare förvaltning som drivs av innovation och delaktighet och en effektivare verksamhet som frigör tid för kärnuppdraget.

Därför har Halmstads kommun genomfört en kompetensinventering av olika medarbetargruppers digitala mognad. Syftet var att ta reda på hur väl medarbetares kompetens stämde överens med marknadens förväntningar och behov och därefter sätta in riktade insatser för att höja kompetensnivån så att medarbetare kan nyttja ny teknik och förändrade arbetssätt i vardagen.

- En kompetensinventering ger oss möjligheter att identifiera kompetensglapp i en framtida organisation och därmed undviker vi också risk för övertalighet, säger Leif Johansson.

Utbildning har gjort kommunikationen bättre

Efter den inledande inventeringen kompetensutvecklades 200 lokalvårdare inom digital mognad, och cirka 40 grupper har genomgått utbildningen som var uppdelad på tre tillfällen och anpassade för olika kunskapsnivåer. Nu använder man de digitala hjälpmedel som finns och har kunskap om appar, hantering av mejl och telefon på ett helt annat sätt. De nya kunskaperna har bidragit till en enklare och bättre kommunikation, både externt och internt. 

- Det gäller att visa att vår största utmaning är att kunna bibehålla vår organisation med kompetenta medarbetare. Det har varit ett stort fokus i det här arbetet att säkra anställningstryggheten och kompetensförsörjningen. Det är viktigt att kunna behålla medarbetare hos oss, säger Leif.

Projektledare på halvtid för nästa steg

I en pågående insats är även där en kompetensinventering första steget, men nu kartläggs den digitala mognaden hos medarbetare inom vård och omsorg. I och med storleken på projektet har man anställt en projektledare på 50 % under ett år för att inventera nuläge och sedan planera genomförandet av kompetenshöjande insatser. Kommunen har också fått stöd av Omställningsfonden att komma vidare i projektet.

- Det är en stor summa TLO-medel som går till detta och vi är väldigt nöjda med stödet vi fått från Omställningsfonden, säger Leif. Vi fick hjälp att formulera våra idéer, och komma framåt när projektet haltade, och inte minst få snabbt gehör när vi hade önskemål.

Fokus på utvärdering och goda exempel

Framöver hoppas Leif att kommunen kan bli ännu bättre på att skatta och utvärdera insatser som görs, och att sprida goda exempel internt så att fler insatser görs.

- Vår insats inom socialförvaltningen är ett sådant exempel, där vi har utbildat digitaliseringsambassadörer som ska kunna fånga upp brukarnas behov, se vilka möjligheter det finns att digitalisera verksamheten och sedan utveckla konkreta lösningar. Sådant ger ringar på vattnet!


Leif Johansson, förhandlingschef på HR-avdelningen på Halmstads kommun

Publicerad 15 september 2021