Hoppa till huvudinnehållet

Avslut vid nedsatt arbetsförmåga

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare som står inför att avsluta en anställning genom en överenskommelse, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut.

Innehåll

Vi stöttar dig och dina medarbetare

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, kan omfattas av aktiva omställningsinsatser.

Det är viktigt att medarbetaren får information från Omställningsfonden om vad stödet innebär. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen, innan överenskommelse träffas. Därför vill vi starta vårt samarbete med dig som arbetsgivare så tidigt som möjligt. 

Våra rådgivare finns över hela landet, har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa personer till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om coachning, utbildning eller stöd att starta eget företag.

Anmälan av medarbetare

Det är du som arbetsgivare som anmäler medarbetaren. Omställningsfonden kontrollerar att villkoren är uppfyllda. Bekräftelse skickas till arbetsgivaren när anmälan är godkänd. Omställningsfonden tar sedan kontakt med medarbetaren. 

När du väl skickar in din anmälan av medarbetaren behöver du av säkerhetsskäl signera med BankId.

Gå till anmälan»

När du anmäler medarbetare som gjort en överenskommelse om avslut behöver du ange en så kallad AID-kod:

Lista med AID-koder»

Omställningsstöd till medarbetare

Om villkoren är uppfyllda kan medarbetaren ha rätt till omställningsstöd med aktiva omställningsinsatser för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet delas in i grundläggande stöd, förstärkt stöd och utökade insatser.

Det grundläggande stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Stödet ges som längst under ett år.

Omställningsfonden kan även, efter bedömning, ge förstärkt stöd till medarbetare som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom. Det förstärkta stödet kan innefatta intensifierad rådgivning och vägledning samt stöd i myndighetskontakter. Detta stöd kan medarbetaren få som längst i två år från sin sista anställningsdag.

Medarbetare som uppfyller villkoren kan också ha rätt till utökade insatser som utformas individuellt och anpassas utifrån behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka medarbetarens möjligheter att få ett nytt jobb.

Villkor för grundläggande och förstärkt stöd

För att få stöd och hjälp måste medarbetaren:

 • Ha jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före ansökan.
 • Vara anställd inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Villkor för utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste medarbetare:

 • Ha avslutat anställningen genom en överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt arbetsförmåga.
 • Vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller BÖK/BB.
 • Varit sammanhängande anställd, sedan minst ett år vid tillfället för överenskommelsen.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40% sedan ett år vid tillfället för överenskommelsen.

För att ha rätt till utökade insatser krävs förutom kvalifikationsvillkoren  att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna. Arbetsgivaren och medarbetaren ska också vara överens om att utökade insatser ska ingå som en del i överenskommelsen.

Att tänka på vid överenskommelse

 • Det är viktigt att bedöma arbetsförmågan så att medarbetaren kan tillgodogöra sig Omställningsfondens omställningsinsatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt att starta eget.
 • Det är viktigt att informera medarbetaren om dennes ansvar att kontakta respektive myndighet för information om SGI, sjukpenning och A-kassa. Även AFA kan vara aktuellt att kontakta.
 • Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om en pågående samverkan finns eller kan startas.
 • A-kassan kan ibland kräva dokumentation som styrker att överenskommelsen om anställningens avslutande varit på arbetsgivarens initiativ och grundar sig på nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom/skada, att arbetsgivaren fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna.
 • Kontakta Omställningsfondens rådgivare i tidigt skede inför överenskommelsen för att få information, råd och stöd i processen.

Om ni når fram till en överenskommelse:
Om ni når fram till en överenskommelse kan medarbetaren omfattas av grundläggande stöd och utökade insatser. Det är du som arbetsgivare som anmäler medarbetaren till Omställningsfonden. Länk till anmälan finns längre ner på sidan. 

Om ni inte når fram till en överenskommelse:
Om ni inte når fram till en överenskommelse och medarbetaren sägs upp på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden, omfattas medarbetaren endast av grundläggande stöd. Du som arbetsgivare har informationsansvar om möjligheten till stöd i samband med uppsägningen, men det är medarbetaren själv som ansöker om stödet från Omställningsfonden.

Ersättning under ledighet från arbetet 

Medarbetaren kan under vissa förutsättningar få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt sin individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Medarbetaren ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen. Medarbetaren ansöker själv om ersättningen.

Innehåll

Bra att tänka på!

Här kommer lite tips på vad som är viktigt att tänka på vid överenskommelsen:

Överenskommelse om avslut - arbetsgivare och fack Öppnas i nytt fönster

Så stöttar vi dig

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig med kompetens- och omställningsfrågor: 

Stöd till arbetsgivare Öppnas i nytt fönster

Utbildningsfilmer KOM-KR

Till utbildningsfilmerna >>