Hoppa till huvudinnehållet

Avsluta anställning

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare och fack inför och under en omställning. Vi finns tillgängliga under hela uppsägningsprocessen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning.

Innehåll

En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi starta vårt samarbete så tidigt som möjligt, helst redan under uppsägningstiden. 

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om coachning, utbildning eller stöd att starta eget företag. 

Villkor för att omfattas

För att få stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste den som sägs upp: 

 • Vara anställd inom kommun, region, eller kommunalt företag inom Sobona, 
 • vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller Sobonas branschavtal, 
 • vara sammanhängande anställd hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid tidpunkten för uppsägningen/överenskommelsen, samt 
 • ha en sysselsättningsgrad om minst 40 procent vid tidpunkten för uppsägningen/överenskommelsen.  

Medarbetaren måste dessutom uppfylla ett av följande fyra villkor:

 • Medarbetaren sägs upp grund av arbetsbrist.
 • Medarbetaren har sagts upp på grund av arbetsbrist, eller har ingått i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och har avgått efter en överenskommelse med arbetsgivaren.
 • Medarbetaren accepterar en tidsbegränsad anställning med samma eller högre arbetstid, som en som följd av omplacering i samband med övertalighet.
 • Medarbetaren accepterar minskad arbetstid vid arbetsbrist som ett alternativ till uppsägning.

Om en medarbetare efter omplaceringsutredning accepterat en ny anställning med lägre sysselsättningsgrad för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist, kan medarbetaren i en sådan situation jämställas med en uppsagd arbetstagare.   

Detta gäller under följande förutsättningar: 

 1. Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande enligt 1 7 st LAS.
 2. Lägre sysselsättningsgrad accepteras och ny anställning tillträds.
 3. Uppsägningstid löper inte.
 4. Övriga villkor för att omfattas av omställningsavtalet är uppfyllda (se ovan).
 5. Medarbetaren har rätt till och får a-kasseersättning. 

Är punkt 1–4 uppfyllda ska medarbetaren anmälas till Omställningsfonden. Punkt 5 kontrolleras av Omställningsfonden efter att anmälan inkommit. 

Avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga, omfattas av Omställningsfondens aktiva insatser, dock inte av ekonomiska förmåner.

Detta förutsätter: 

 • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet 
 • Att omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda  
 • Att arbetsgivaren har varslat och underrättat om uppsägning enligt LAS, samt 
 • Att det vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och omställningsinsatsen är en del av överenskommelsen.

Aktiva insatser

 • Aktiva insatser tillämpas om villkoren ovan är uppfyllda.
 • Det är viktigt att medarbetaren ges möjlighet att få information från Omställningsfonden om vad aktiva insatser innebär. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen, innan överenskommelse träffas.
 • Ekonomiska omställningsförmåner från Omställningsfonden gäller inte.

Frågeställningar vid överenskommelsen

 • Det är viktigt att bedöma arbetsförmågan så att medarbetaren kan tillgodogöra sig Omställningsfondens aktiva insatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt att starta eget.
 • Det är viktigt att informera medarbetaren om dennes ansvar att kontakta respektive myndighet för information om SGI, sjukpenning och A-kassa. Även AFA kan vara aktuellt att kontakta.
 • Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om en pågående samverkan finns eller kan startas.

Om arbetstagaren tackar ja till överenskommelsen ska det tydligt framgå

 • Att nedsatt arbetsförmåga ligger till grund för överenskommelse om avslut.
 • Att aktiva insatser från Omställningsfonden ingår.

Om arbetstagaren tackar nej till överenskommelsen:

Arbetstagaren omfattas inte av Omställningsfondens aktiva insatser vid uppsägning av personliga skäl enligt gällande kollektivavtal KOM-KR. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren att köpa visst omställningsnära stöd av Omställningsfonden. 

Anmälan av medarbetare

Arbetsgivaren anmäler medarbetaren via ett webbformulär. Omställningsfonden kontrollerar att villkoren är uppfyllda. Bekräftelse skickas till arbetsgivaren när anmälan är godkänd. Omställningsfonden tar sedan kontakt med arbetstagaren.

Exempel på insatser

Arbetstagare som anmäls till Omställningsfonden med en överenskommelse där grunden är nedsatt arbetsförmåga, erbjuds aktiva omställningsinsatser. Rådgivaren arbetar med individuell kartläggning och behovsinventering.

Exempel på omställningsinsatser:

 • Coaching, vägledning mot nytt jobb
 • Fördjupad rådgivning
 • Kompetensprofil
 • Utbildning och kurskostnad
 • Starta Eget-rådgivning
 • Stödsamtal
 • Praktik alternativt arbetsprövningsplats
 • Specifika insatser kopplat till rehabilitering

Omställningsfonden samarbetar med certifierade specialister.

Innehåll

Så gör vi för att underlätta

En lyckad omställning underlättas av ett bra avslut. Ladda ner vår folder Stöd till arbetsgivare och fack vid omställning.

Stöd till arbetsgivare och fack vid omställning

Avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga

Ladda ner vårt faktablad om vad som är viktigt att tänka på som arbetsgivare och fackligt ombud vid överenskommelse om avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Omställningsinsatser - avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga

Anmälan av arbetstagare

Anmälan av arbetstagare som sagts upp hittar du under Blanketter:

Blanketter

God omställning

Behöver din organisation en fördjupning i svåra samtal? Vi delar med oss av våra erfarenheter och erbjuder seminarium i god omställning – att hantera övertalighet med respekt för individen. Seminariet är kostnadsfritt.

Seminarium - God omställning