Hoppa till huvudinnehållet

Avslut vid nedsatt arbetsförmåga

Omställningsfonden stöttar fackliga företrädare som står inför att hantera en överenskommelse om avslut där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga. En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi starta vårt samarbete så tidigt som möjligt. 

Innehåll

Vi stöttar dina medlemmar

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, kan omfattas av utökade omställningsinsatser.

Våra rådgivare finns över hela landet, har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa personer till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om coachning, utbildning eller stöd att starta eget företag.

Det är viktigt att medarbetaren får information från Omställningsfonden om vad stödet innebär. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen, innan överenskommelse träffas. 

Anmälan av medarbetare

Det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren till oss. Omställningsfonden kontrollerar att villkoren är uppfyllda. Bekräftelse skickas till arbetsgivaren när anmälan är godkänd. Omställningsfonden tar sedan kontakt med medarbetaren.

Vilket stöd kan medarbetaren få?

Om medarbetaren uppfyller villkoren kan hen få omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet delas in i grundläggande stöd och utökade insatser.

Det grundläggande stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Stödet ges som längst under ett år. Om medarbetaren har särskilda behov på grund av sjukdom kan tiden förlängas med ett förstärkt stöd upp till ytterligare ett år. Det bedöms av Omställningsfonden. Det förstärkta stödet kan vara mera rådgivning och vägledning samt stöd i myndighetskontakter. 

Utöver det grundläggande stödet kan medarbetaren också ha rätt till utökade insatser om hen uppfyller villkoren nedan. De utformas och anpassas utifrån medarbetarens behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar. Syftet är att ytterligare stärka medarbetarens möjligheter att få ett nytt jobb.

Villkor för utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste medarbetaren:

 • Ha avslutat anställningen genom en överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt arbetsförmåga.
 • Vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB (Allmänna bestämmelser, Kollektivavtal för SKR) eller BÖK/BB (Branschbestämmelser, Kollektivavtal för Sobona).
 • Varit sammanhängande anställd, sedan minst ett år vid tillfället för överenskommelsen.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40% sedan ett år vid tillfället för överenskommelsen.

För att ha rätt till utökade insatser krävs förutom kvalifikationsvillkoren  att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna. Arbetsgivaren och medarbetaren ska också vara överens om att utökade insatser ska ingå som en del i överenskommelsen.

Villkor för grundläggande och förstärkt stöd

För att få stöd och hjälp måste medarbetaren:

 • Ha jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före ansökan.
 • Vara anställd inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Att tänka på vid överenskommelse

 • Det är viktigt att bedöma arbetsförmågan så att medarbetaren kan tillgodogöra sig Omställningsfondens omställningsinsatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt att starta eget.
 • Det är viktigt att informera medarbetaren om dennes ansvar att kontakta respektive myndighet för information om SGI, sjukpenning och A-kassa. Även AFA kan vara aktuellt att kontakta.
 • Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om en pågående samverkan finns eller kan startas.
 • A-kassan kan ibland kräva dokumentation som styrker att överenskommelsen om anställningens avslutande varit på arbetsgivarens initiativ och grundar sig på nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom/skada, att arbetsgivaren fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna.
 • Kontakta Omställningsfondens rådgivare i tidigt skede inför överenskommelsen för att få information, råd och stöd i processen.

Om ni når fram till en överenskommelse:
Om arbetsgivaren och medarbetaren når fram till en överenskommelse kan medarbetaren omfattas av grundläggande stöd och utökade insatser. Det är arbetsgivare som anmäler medarbetaren till Omställningsfonden. 

Om ni inte når fram till en överenskommelse:
Om arbetsgivaren och medarbetaren inte når fram till en överenskommelse kan medarbetaren sägas upp på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden. Då kan medarbetaren omfattas av grundläggande stöd. Arbetsgivaren har informationsansvar om möjligheten till stöd i samband med uppsägningen, men det är medarbetaren själv som ansöker om stödet från Omställningsfonden.

Ersättning under ledighet från arbetet 

Medarbetaren kan under vissa förutsättningar få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt sin individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Medarbetaren ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen. Medarbetaren ansöker själv om ersättningen.

Innehåll

Bra att tänka på!

Här kommer lite tips på vad som är viktigt att tänka på vid överenskommelsen:

Överenskommelse om avslut - arbetsgivare och fack Öppnas i nytt fönster

Så gör vi för att underlätta

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig med kompetens- och omställningsfrågor: 

Stöd till fackliga företrädare Öppnas i nytt fönster

Utbildningsfilmer KOM-KR

Till utbildningsfilmerna >>