Hoppa till huvudinnehållet

Avslut vid nedsatt arbetsförmåga

Omställningsfonden stöttar fackliga företrädare som står inför att hantera en överenskommelse om avslut där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga.

Innehåll

Vi stöttar dina medlemmar

En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi starta vårt samarbete så tidigt som möjligt. 

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa personer till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om coachning, utbildning eller stöd att starta eget företag. 

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga, omfattas av Omställningsfondens aktiva omställningsinsatser.

Anmälan: det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren till Omställningsfonden.

Vilket stöd kan medarbetaren få?

Om medarbetaren uppfyller villkoren har hen rätt till ett omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Därutöver kan medarbetaren också ha rätt till utökade insatser. De utformas och anpassas utifrån hens behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka medarbetarens möjligheter att få ett nytt jobb.

Omställningsfonden kan även efter bedömning ge förstärkt stöd till medarbetare som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom.

Villkor för omställningsstöd

För att medarbetaren ska få vårt stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb måste hen vara anställd enligt kollektivavtalet på sin arbetsplats HÖK/AB eller BÖK/BB och uppfylla följande krav:

 • Medarbetaren har jobbat hos en eller flera arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad, i sammanlagt minst 12 månader (under de senaste 24 månaderna) före din ansökan.
 • Medarbetaren jobbar inom kommun, region eller kommunalt företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Villkor för utökade insatser

För att ta del av de utökade insatserna måste medarbetaren utöver villkoren för omställningsstödet:

 • Ha avslutat anställningen efter en överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt arbetsförmåga.
 • Vara tillsvidareanställd enligt HÖK/AB eller BÖK/BB.
 • Varit sammanhängande anställd, sedan minst ett år vid tillfället för överenskommelsen.
 • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 % sedan ett år vid tillfället för överenskommelsen.

Förutom de villkor som anges ovan krävs också:

 • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt omplaceringsmöjligheterna, samt
 • Att det vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att aktiva omställningsinsatser ska ingå i överenskommelsen.

Det är viktigt att medarbetaren får information från Omställningsfonden om vad stödet innebär. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen, innan överenskommelse träffas.

Om medarbetaren tackar ja till överenskommelsen:
Medarbetaren som tackar ja till överenskommelsen omfattas av vårt omställningsstöd och utökade insatser. Det är du som arbetsgivare som anmäler medarbetaren till Omställningsfonden. Det gör du längre ned på denna sida under rubriken Anmälan. 

Om medarbetaren tackar nej till överenskommelsen:
Om medarbetaren tackar nej till överenskommelsen och sägs upp på grund av personliga skäl omfattas medarbetaren endast av vårt omställningsstöd. Du som arbetsgivare har informationsansvar om möjligheten till stöd i samband med uppsägningen, men det är medarbetaren själv som ansöker om omställningsstödet från Omställningsfonden.

Förstärkt stöd

Omställningsfonden kan även efter bedömning ge förstärkt stöd till medarbetare som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom som innefattar kartläggning, intensifierad rådgivning och vägledning, samt stöd i myndighetskontakter. Detta stöd har medarbetaren som längst i två år från sin sista anställningsdag. Omställningsfonden avgör om behov av förstärkt stöd finns. 

Hur länge har medarbetaren rätt till stödet?

Förtydligande kring tidpunkt för uppsägning:

 • Om medarbetaren ingått en överenskommelse om anställningens upphörande innan och till och med 30 september 2022 har hen rätt till två års stöd från sin sista anställningsdag. I det här fallet omfattas medarbetaren fortfarande av vårt gamla Kompetens- och omställningsavtal.
 • Om medarbetaren däremot träffade överenskommelsen från 1 oktober 2022 och framåt har hen rätt till ett års stöd från sin sista anställningsdag. I det här fallet omfattas medarbetaren av vårt nya Kompetens- och omställningsavtal. 

Frågeställningar vid överenskommelsen

 • Det är viktigt att bedöma arbetsförmågan så att medarbetaren kan tillgodogöra sig Omställningsfondens aktiva omställningsinsatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt att starta eget.
 • Det är viktigt att informera medarbetaren om dennes ansvar att kontakta respektive myndighet för information om SGI, sjukpenning och A-kassa. Även AFA kan vara aktuellt att kontakta.
 • Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om en pågående samverkan finns eller kan startas.

Ersättning under ledighet från arbetet 

Medarbetaren kan under vissa förutsättningar få ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt sin individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB. Medarbetaren ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från Omställningsfonden och ska styrka lönebortfallet för att ta del av ersättningen. Medarbetaren ansöker själv om ersättningen.

Anmälan

Det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren. Omställningsfonden kontrollerar att villkoren är uppfyllda. Bekräftelse skickas till arbetsgivaren när anmälan är godkänd. Omställningsfonden tar sedan kontakt med medarbetaren.

Innehåll

Bra att tänka på!

Här kommer lite tips på vad som är viktigt att tänka på vid överenskommelsen:

Överenskommelse om avslut - arbetsgivare och fack Öppnas i nytt fönster

Så gör vi för att underlätta

Ladda ner vår folder och läs mer om hur vi kan stötta dig med kompetens- och omställningsfrågor: 

Stöd till fackliga företrädare Öppnas i nytt fönster

Omställningsnära tjänster

Omställningsfonden har möjlighet att erbjuda olika former av omställningsstöd utanför kollektivavtalet KOM-KR. Läs mer här:

Omställningsnära tjänster Öppnas i nytt fönster

Till utbildningsfilmerna >>