Hoppa till huvudinnehållet

Premiefakturering

Varje år faktureras våra medlemmar en premie för finansiering av insatser och ekonomiska förmåner enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Nu har vi startat premiefaktureringen för 2023. Under året har även skett några förändringar vi vill informera om. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Innehåll

Premien i KOM-KR är 0,25 % av årslönesumman. Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25 % och att medel om 0,15 % av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivaren. 

Den 1 oktober 2022 trädde Lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd i kraft. Lagen ska stärka det livslånga lärandet och bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Alla arbetsgivare som betalar en premie till en registrerad omställningsorganisation kommer att få ersättning för grundläggande omställningsstöd enligt lag. Ersättningen uppgår till 0,15 % av årslönesumman. Medlemmar i SKR och Sobona, som betalar premie enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, har rätt till ersättning. Mer om det kan man läsa i SKR:s Cirkulär 22:10, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR.

Premien om 0,15 % som ersätts av staten beräknas på faktiskt utbetald lönesumma och Kammarkollegiet stämmer av dessa mot arbetsgivarens uppgifter till Skatteverket. Det kommer normalt att ske årligen i efterskott. Men eftersom lagändringen trädde i kraft den 1 oktober 2022 kommer en första inhämtning av lönesumma att behöva göras för perioden 2022-10-01 till 2022-12-31. 

Vad avser premien?

Premien avser finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner enligt avtalet Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet tecknas av parterna, vilka är SKR/Sobona och berörda Arbetstagarorganisationer. Alla kommuner och regioner samt bolag/organisationer anslutna till avtalet ska betala premien.

Vad gäller för premiefaktureringen av 0,15%?

Omställningsfonden har uppdrag att administrera både fakturering och att medlen betalas tillbaka. De 0,15% som omfattar det statliga grundläggande stödet kommer att stämmas av mot inrapporterad faktisk lönesumma för perioden oktober till december 2022. Fakturering kommer göras under våren 2023, och utbetalning görs under Q4 2023. 

Vad gäller för premiefaktureringen av 0,10%?

Premien som avser 2023 faktureras i september 2023 och baseras på årslönesumman från föregående år.

För medlem i Sobona gäller:
Premien avser år 2023 och är beräknad på den årslönesumma för 2022 som ni rapporterat till Sobona.

För SKR gäller:
Premien avser år 2023 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De hämtar uppgifterna om årslönesumman för 2022 från räkenskapssammandraget som är inrapporterat av er till SCB.

Frågor

Om ni har frågor angående fakturan, kan ni kontakta Omställningsfonden:
faktura@omstallningsfonden.se 

 

Innehåll

tidslinje premiefakturering