Hoppa till huvudinnehållet

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

03 februari 2020

– Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt. När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Det är därför glädjande att regeringen väljer att satsa på kompetensutvecklande åtgärder som ökar omställningsförmågan på arbetsmarknaden – det är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström, vd för Omställningsfonden i en kommentar till regeringens lagrådsremiss.

Regeringens förslag innebär att målen för komvux kompletteras så att utbildningen i högre grad ska bidra till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. Även urvalskriterierna förändras så att den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Syftet är att göra det lättare för personer som riskerar att hamna i arbetslöshet att byta yrke och karriär. En annan del av förslaget handlar om att staten ska finansiera en större del av den gymnasiala yrkesutbildningen, regionaltyrkesvux, så att den ska kunna finnas i hela landet.

– När både vidareutbildning och karriärväxling är en naturlig del av yrkeslivet måste det finnas förutsättningar för livslångt lärande i hela landet. En jobbsökare ska inte, som i dag, tvingas att åka 70 mil mellan Ödeshög och Umeå för att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare. Det nya förslaget är ett steg i rätt riktning när det gäller utbildningsreformer, men mer finns att göra, säger Eva Wikström.Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna, med uppdrag att underlätta för omställning inom välfärdssektorn. Förra året släppte Omställningsfonden rapporten Att utbilda oss genom hela arbetslivet, och presenterade tillsammans med parterna tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska kunna bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill karriär växla till ett bristyrke. Det måste också bli lättare att få sin kompetens validerad genom ett statligt finansierat system, samtidigt som bransch valideringen värnas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Exempelvis bör det alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola. Staten bör ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och karriär är möjligheten att försörja sig under studietiden. I dag kan man få studiemedel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Båda dessa åldersgränser måste höjas. Nivån på studiemedlen kan också behöva anpassas så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna, med uppdrag att underlätta för omställning inom välfärdssektorn. Förra året släppte Omställningsfonden rapporten Att utbilda oss genom hela arbetslivet, och presenterade tillsammans med parterna tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska kunna bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.


Publicerad 09 mars 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef