Hoppa till huvudinnehållet

Bra förslag om utökad vuxenutbildning

Att arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt känner de flesta till idag. När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter.

19 februari 2020

Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är därför ett steg i rätt riktning. Förslagen innebär att målen för komvux kompletteras så att utbildningen i högre grad ska bidra till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

Störst behov ska prioriteras

Även urvalskriterierna förändras så att den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Syftet är att göra det lättare för personer som riskerar att hamna i arbetslöshet att byta yrke och karriär.

En annan del av förslaget handlar om att staten ska finansiera en större del av den gymnasiala yrkesutbildningen, regionalt yrkesvux, så att den ska kunna finnas i hela landet.

Utökat studiestöd

I den promemoria som regeringen presenterade i höstas och som nu varit ute på remiss Bättre studiestöd för äldre föreslås att villkoren för studiemedel högre upp i åldrarna förbättras. Möjligheten att ta studielån ökar från dagens 47 år till 51 år, och den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Förslaget, som bygger på januariavtalet, kan träda i kraft tidigast 2021.

Naturlig del av yrkeslivet

När både vidareutbildning och karriärväxling är en naturlig del av yrkeslivet måste det finnas förutsättningar för livslångt lärande i hela landet. En jobbsökare ska inte, som i dag, tvingas att åka 70 mil mellan Ödeshög och Umeå för att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare.

Förslag i linje med Omställningsfonden

De nya förslagen är steg i rätt riktning när det gäller utbildningsreformer och ligger helt i linje med den rapport vi som släppte förra året. I rapporten Att utbilda oss genom hela arbetslivet presenterade Omställningsfonden tillsammans med parterna tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska kunna bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

  1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill karriärväxla till ett bristyrke. Det måste också bli lättare att få sin kompetens validerad genom ett statligt finansierat system, samtidigt som branschvalideringen värnas.
  2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Exempelvis bör det alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola. Staten bör ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet.
  3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och karriär är möjligheten att försörja sig under studietiden. I dag kan man få studiemedel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Båda dessa åldersgränser måste höjas. Nivån på studiemedlen kan också behöva anpassas så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig.

Kompetensutveckling är en naturlig del av det moderna arbetslivet. Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder som ökar omställningsförmågan på arbetsmarknaden är bra för såväl medarbetare som arbetsgivare och samhället i stort.