Hoppa till huvudinnehållet

Tillämpning av TLO-KL

TLO-KL är en del av Omställningsavtalet KOM-KL vars huvudsyfte är att stödja och hjälpa arbetstagare i omställning till nytt arbete. Insatser inom ramen för TLO-KL måste därför alltid gå att koppla till detta huvudsyfte.

Kompetensutveckling i syfte att undvika övertalighet

Insatser enligt TLO-KL ska syfta till att möjliggöra för arbetstagare att få helt eller delvis nya arbetsuppgifter som arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer att utföra utan insatsen.

Överenskommelsen innebär nya möjligheter att stärka kompetensen för enskilda anställda eller grupper av anställda för att möta behoven hos arbetsgivaren och behålla medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden. På så sätt kan en övertalighetssituation undvikas då en individ eller grupp saknar viss behörighet eller kompetens.

Läs mer om hur andra organisationer använder TLO-medel

Omställningsstöd vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada

Vid användning av medel för tidig lokal omställning TLO-KL är huvudregeln att rehabilitering av arbetstagaren ska vara avslutad. I de fall arbetsgivaren med säkerhet kan bereda arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren genom att först vidta en kompetensutvecklingsinsats är det möjligt att tillämpa TLO-KL även för arbetstagare vars rehabiliteringsprocess inte är avslutad. Rehabiliteringsskyldigheten kvarstår i det fall arbetstagaren inte klarar av det nya arbetet.

Läs mer om tillämpning och hantering vid sjukdom eller skada

Läs mer om hur andra organisationer använder TLO-medel

Stödsamtal/coaching vid en övertalighetssituation

I fall då arbetsgivaren befinner sig i en aktuell övertalighetssituation kan medel användas till stödsamtal eller coachning för arbetstagare och chefer. Stödsamtal kan vara bra för att skapa trygghet i en osäker situation. Chefer kan behöva stödsamtal för att klara att hantera de svåra samtal man ställs inför som chef i en arbetsbristsituation samt få stöd i hur man kan stötta medarbetare i omställning.

Läs mer om hur andra organisationer använder TLO-medel

Vad finansieras

Medlen kan användas till insatser som syftar till att arbetstagare ska få helt eller delvis nya arbetsuppgifter när en övertalighetssituation har uppstått eller bedöms kunna uppstå i framtiden, alternativt då en medarbetare inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst på grund av ohälsa.

Lönekostnader för den anställde eller för eventuell vikarie ersätts inte och medlen kan inte heller användas till andra kostnadsersättningar eller som ekonomiskt stöd till medarbetare. Medlen kan inte heller användas till generella insatser för samtliga arbetstagare i form av till exempel arbetsmiljöprojekt, samverkansprojekt eller hälsofrämjande insatser.

Tidsgräns för insats

Parterna har beslutat att insatsen ska vara beslutad och godkänd att finansernas med TLO-medel innan utgången 2020-11-15. Det betyder att insatser kan genomföras även efter 2020-11-15. Därmed kan också rekvirering av ekonomiska medel ske efter periodens slut.

För att Omställningsfonden ska hinna handlägga och godkänna insatsen behöver en komplett anmälan komma in till Omställningsfonden senast den 15 november 2020.

Förtydligande om förändrade krav och behörighet

Inom många verksamheter och yrken finns krav på behörighet. Det är fullt möjligt att använda medel inom TLO-KL för att kompetensutveckla medarbetare som saknar rätt behörighet för sitt yrke för att på så sätt öka anställningsbarheten.

Exempel på detta kan vara att validera och utbilda befintlig personal till barnskötare eller förskollärare, eller att vidareutbilda socialsekreterare i socialrätt för att möta nya krav.

Sjukskriven på deltid

Medarbetare som är sjukskrivna på deltid men bedöms ha arbetsförmåga till 100 % kan kompetensutvecklas med hjälp av TLO-medel för att kunna arbeta deltid på ny tjänst och på så sätt komma upp i full sysselsättningsgrad.

Ett exempel kan vara en barnskötare som är sjukskriven 50% av sin ordinarie heltid. För att kunna gå tillbaka till full sysselsättning behöver medarbetaren kompetensutveckling för att klara ett jobb som ekonomiassistent på 50% utöver sin tjänst som barnskötare på 50%.

Övertalighet eller inte

För att kunna möta framtida behov av förändrad eller ny kompetens behöver arbetsgivare ofta kompetensutveckla befintlig personal för en ny tjänst vilket också innebär att medarbetarens framtida anställningsbarhet ökar. I en del fall behöver arbetsgivare föra ett hypotetiskt och teoretiskt resonemang kring frågan om risk för övertalighet när det gäller att kompetensutveckla medarbetare inom ramen för TLO-KL.

Ett exempel kan vara att det saknas specialistsjuksköterskor. Arbetsgivaren kan då välja att kompetensutveckla befintlig personal för att möta kraven i en ny tjänst samtidigt som man nyanställer på ”lägre” nivå.

Uppsägning av personliga skäl i samband med ohälsa

TLO-medel kan användas till en medarbetare med ohälsa som är färdigrehabiliterad och har en konstaterad arbetsförmåga men som sägs upp på grund av personliga skäl. Förutsättningarna är att
– arbetsgivaren ska varsla och underrätta om uppsägning enligt LAS
– vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att omställningsinsatsen är en del av överenskommelsen

Lön inom ramen för TLO-KL

Arbetsgivare som väljer att anställa en projektledare eller låter en medarbetare på viss del av sin anställning utveckla och leda TLO-insatser kan få ersättning för lönekostnaden för den här personen. Det går dock inte att få ersättning för lön till deltagare i insatser eller för vikarier för personer som deltar i insatser.

Retroaktiv ersättning för insatser

Det går att ansöka om ersättning för en insats kring till exempel kompetensutveckling som genomförts under avtalsperioden, men som inte tidigare anmälts. Kravet är precis som i andra insatser att den ska falla inom ramen för avtalet.

Mer hjälp och stöd

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra TLO-rådgivare

Mer hjälp och stöd

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra rådgivare.