Hoppa till huvudinnehållet

Undersköterskor kompetensutvecklas i Region Skåne

Region Skåne har delvis nyttjat TLO-KL medel till att kompetensutveckla sina undersköterskor. Det här har bidragit till att de har kunnat avlasta sjuksköterskorna och utbilda sina egna kollegor. Det har även bidragit till att patientsäkerheten blivit bättre.

Hur har ni arbetat kring TLO-KL?

− Efter att avtalet blev klart så hade vi en workshop då arbetsgivare och fackliga träffades för att fundera över hur vi kunde ta tillvara dessa medel. Vi såg över våra behov. Sedan kom en rådgivare från Omställningsfonden och informerade oss om ramarna kring avtalet. För oss i vården handlar det inte om risker för övertalighet, utan om en kompetensbrist.

Hur kom ni fram till vilka yrkesgrupper som skulle prioriteras och vilken kompetensutveckling som behövdes?

− Vi gjorde en inventering och frågade oss vilka våra främsta behov var. Representanter från alla förvaltningar träffades tillsammans med facken. Skånevård Kryh startade en liten pilotutbildning hösten 2016 för undersköterskor, barnskötare och skötare. Efter beslut vidareutvecklades pilotutbildningen under 2017.

Vilken typ av insats gjorde ni då?

− Efter inventeringen anställdes en person på 50 procent som utifrån de inkomna behoven från verksamheterna skapade ett utbildningsprogram. Det här programmet löpte under ett år och innehöll tretton olika ämnen. Totalt genomfördes arton utbildningsdagar under 2017. På grund av högt anmälningstryck gavs några utbildningar flera gånger.

Utbildningsdagarna startade med teori och under eftermiddagen kopplades teorin samman med klinisk kunskap och patientfall. Cirka 370 undersköterskor utbildades under 2017. Pilotutbildningen har nu utvidgats att gälla undersköterskor i hela Skåne. Tanken är att nå cirka 1 100 undersköterskor inom Region Skåne och att man ska få möjlighet till samma kompetens inom alla förvaltningar i hela Skåne.

Har ni fler insatser på gång?

− Medel har beviljats för flera kompetenshöjande insatser, till exempel utbildning i samtalsmetodik för skötare inom psykiatrin i Region Skåne. För att möta den ökade digitaliseringen inom vården planerar vi att ansöka om medel för att höja den här kompetensen i organisationen.

Vad har insatserna tillfört er verksamhet och de anställdas anställningstrygghet?

− I utvärderingarna framkom att undersköterskornas grundläggande kompetens utökats och att de haft nytta av utbildningarna i sin yrkesroll som undersköterskor. Enhetschefer upplevde att undersköterskornas kompetens vidareutvecklats och att den nya kunskapen delades vidare på vårdavdelningen. Och så känner man en större glädje och trygghet i sin yrkesroll. Det här har i sin tur påverkat patientsäkerheten väldigt positivt.

Hur har er dialog – arbetsgivare och fackliga emellan sett ut?

− Den har fungerat jättebra. Det viktigaste har varit att gemensamt titta på vad verksamheten behöver, och det var bra att alla förvaltningar fanns representerade vid första mötestillfället. Det har aldrig funnits någon motsats oss emellan, och vi har varit öppna om vad vi tycker. Det viktigaste för oss har varit att alltid tala med varandra.

Framgångsfaktorer i arbetet med tidig lokal omställning?

− Det goda samtalet arbetsgivare- och fack emellan har varit avgörande. De ekonomiska medel vi kunde rekvirera har påverkat att allt har kommit igång snabbare och att vi haft resurser så vi kunde genomföra våra utbildningar. Att enhetscheferna- och verksamhetscheferna tidigt såg möjligheterna med TLO-KL, har också påverkat vårt kompetenshöjande arbete.

Text: Birgitta Stolt

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel