Hoppa till huvudinnehållet

Projektledare underlättar TLO-arbete

Västra Götalandsregionen, VGR, är en av de regioner som kommit långt i sitt arbete med tidig lokal omställning, TLO. En av framgångsfaktorerna är att regionen anställt en projektledare på heltid och en projektassistent på deltid för att arbeta fokuserat med TLO.

- En av mina första åtgärder var en omfattande omvärldsspaning. Bland annat kontaktade vi andra regioner för att höra om deras insatser, vi fick tips och information från Omställningsfonden och vi diskuterade med SKL.

- Samtidigt skapade vi ett regionalt hr-nätverk för att få fart på TLO-arbetet och för att få det att flyta smidigt, säger Daniel Strandman, projektledare i Västra Götalandsregionen.

Förteckning över behov

Omvärldsspaningen och arbetet i det regionala hr-nätverket har mynnat ut i en förteckning kring vilka behov som finns när det gäller kompetensutveckling ända ner på förvaltningsnivå.

Listan innehåller såväl insatser från omvärldsspaningen som egna insatser där två eller flera förvaltningar identifierat samma behov samt helt förvaltningsspecifika insatser.

Gemensamma insatser

- Tack vare att vi identifierat och tydliggjort behoven kan vi göra gemensamma insatser för flera förvaltningar. Ett exempel är cytostatikakörkort som är aktuellt både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Skaraborgs sjukhus. Ett annat exempel är C1-körkort för ambulanspersonal på regionens fem ambulansverksamheter, där vi tagit hjälp av Omställningsfonden för att göra en upphandling mot körskolor runt om i regionen, berättar Daniel Strandman.

Underlättar förvaltningarnas arbete

Daniels Strandmans roll som projektledare innebär också att underlätta och samordna förvaltningarnas arbete med att ansöka om och rekvirera medel från Omställningsfonden. Dessutom har han en viktig roll i en TLO-insats i förändringsledning som omfattar 1 000 chefer och stödfunktioner och som väntas pågå under hela 2019 och 2020.

Viktigt med tydlighet i processen

Daniel Strandman fungerar även som stöd och bollplank internt när det gäller arbetet med både de regiongemensamma och förvaltningsspecifika föranmälningarna, innan dessa skickas till Omställningsfonden för beslut.

- Men det är viktigt att ha den fortsatta processen klar och att det är tydligt vem som är ansvarig även efter att föranmälan lämnas in. Annars är det lätt hänt att insatserna som beviljats inte genomförs.

Framgångsfaktorer i arbetet med TLO-KL:

  • Att avsätta resurser för en strategisk och operativ samordning
  • Att vara till tillgänglig och ge snabb återkoppling
  • Att ha god framförhållning
  • Att ha tydliga roller och mandat
  • Att ha ett strukturerar arbetssätt och bra dokumentation
  • Att det finns engagemang och positiv inställning från inblandade aktörer
  • Att kunna bolla idéer med rådgivare på Omställningsfonden för att säkerställa att det faller inom avtalet. Det sparar tid.

Utmaningar:

  • Att få verksamheterna att släppa medarbetare till utbildningar då lönekostnader inte täcks
  • Att få ett bra förankringsarbete i en stor och komplex organisation  med flera kommunikations- och beslutsnivåer
  • Att få fram det verkliga behovet, det vill säga vad verksamhetsföreträdare uttrycker