Hoppa till huvudinnehållet

Exempel på TLO-insatser

Här hittar du exempel på godkända TLO-insatser.

Återaktivering av sjuksköterskor som jobbat administrativt

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har brist på sjuksköterskor och kan till viss del tillgodose sitt kompetensbehov genom att reaktivera sjuksköterskor som under lång period enbart haft administrativa arbetsuppgifter.

Syfte: Att höja kompetensen hos sjuksköterskor som länge arbetat administrativt så att de kan få en ökad anställningsbarhet inom ramen för arbetsgivarens verksamhet samt att tillgodose arbetsgivarens behov av rätt kompetens.

Insats: Skapa en sammanhållen fortbildning för reaktivering till sjuksköterskerollen gällande att bland annat koppla teori med praktisk färdighetsträning till säker teknik i praktisk sjukvård.

Kompetensutveckling i verksamhet för ensamkommande barn

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren behöver minska delar av sin verksamhet inom verksamhetsområdet-EKB och medarbetare riskerar övertalighet.

Syfte: Att ställa om nuvarande kompetens så att arbetsgivarens kompetensbehov blir tillgodosett samt att öka medarbetarnas anställningsbarhet i andra verksamheter hos arbetsgivaren samt undvika framtida arbetsbrist.

Insats: Kompetensutveckling inom socialrätt för att möjliggöra arbete inom andra verksamhetsområden hos arbetsgivaren.

Utbildning för chefer i svåra samtal

Verksamhetsbehov: Delar av arbetsgivarens verksamhet står inför en arbetsbristsituation. För att bidra till en professionell omställningsprocess finns behov av att stötta chefer vars personal berörs av arbetsbristen.

Syfte: Att stötta chefer i att på ett bättre och mer professionell sätt kunna hantera svåra samtal i en arbetsbristsituation samt att chefer i förlängningen på bästa sätt ska kunna stötta sina medarbetare som är föremål för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Insats: Kompetensutveckling på temat ohälsa, stödsamtal och coachning.

Kompetensutveckling i förändringsledning för chefer

Verksamhetsbehov: Delar av arbetsgivarens verksamhet står inför en omorganisation; med besparingar och övertalighet som följd vilket föranleder behov av omställning.

Syfte: Att cheferna får större trygghet i ledarskapet och får konkreta redskap för att kunna genomföra samtal med medarbetare som berörs av förändringen.

Insats: Workshops i att leda i förändring med inriktning på att förstå egen och andras reaktion i förändring, kunna hantera och leda svåra samtal.

Körkortsutbildning för vaktmästare

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har övertalighet bland vaktmästare inom gymnasiet. Förflyttning till annan verksamhet är möjlig men kräver körkort

Syfte: Att behålla medarbetarnas anställningsbarhet inom arbetsgivarens verksamhet.

Insats: Körkortsutbildning, B-körkort.

Coachning och stödsamtal för medarbetare efter avslutad rehabilitering

Individbehov: Efter långvarig sjukskrivning, avslutad rehabilitering och genomförd omplaceringsutredning kan arbetsgivaren inte erbjuda medarbetaren nytt arbete.

Syfte: Att stärka och coacha medarbetaren och ge yrkesvägledning för arbete hos annan arbetsgivare.

Insats: Individuell coachning och stödsamtal.

Kompetensutveckling för undersköterskor

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren behöver organisera vården på annat sätt – krav på förändring av yrkesroller och arbetsuppgifter – annars risk för arbetsbrist.

Syfte: Att ställa om medarbetarnas kompetens så att arbetsgivarens framtida kompetensbehov blir tillgodosett samt att undvika risk för framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Insats: Kompetenshöjande insatser för att öka specialisering och utöka ansvaret genom kliniska fördjupningsutbildningar ex. demens, diabetes, cancersjukvård, akutsjukvård, förlossningsvård mm.

Kompetensutveckling lokalvårdare till undersköterska

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren ser ett kommande behov av undersköterskor och minskat behov av lokalvårdare.

Syfte: Att tillgodose arbetsgivarens behov av undersköterskor och därmed undvika framtida arbetsbrist bland lokalvårdare.

Insats: Utbildning för lokalvårdare till undersköterskor.

Valideringsutbildning för barnskötare

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har brist på personal inom förskoleverksamheten bland annat  ett ökat behov av utbildade förskolelärare.

Syfte: Att kunna besluta om omfattningen av utbildningen så att barnskötarna i nästa steg ska kunna utbildas till förskollärare.

Insats: Validering av barnskötares befintliga kunskaper.

Utbildning för barnskötare utan formell kompetens

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har ett ökat behov av utbildade barnskötare utifrån beslutad målsättning kring barnskötare i barnomsorgen.

Syfte: Att arbetsgivarens behov av efterfrågad kompetens tillgodoses samt att minimera övertalighet för barnskötare utan formell kompetens.

Insats: Årlig utbildning för barnskötare utan formell gymnasiekompetens inom ex. läroplan, förhållningssätt och bemötande inom förskolan.

Kompetensutveckling av barnskötare

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har brist på förskolelärare och ser ett behov av en kompetenshöjande insats för barnskötare som annars riskerar övertalighet.

Syfte: Att höja kompetensen och uppfylla verksamhetens behov av kompetens.

Insats: Utbildningsprogram på distans för att studera till förskolelärare. Varje deltagare får individuell studieplan efter validering. Examen vid universitet.

Kompetensutveckling av undersköterskor

Verksamhetsbehov: Arbetsgivaren har ett behov av sjuksköterskor samtidigt som det förväntas stora pensionsavgångar för yrkesgruppen i kombination med rekryteringssvårigheter.

Syfte: Att öka undersköterskornas kompetens så att de kan utföra delar av arbete som idag utförs av sjuksköterskor. Därmed frigörs resurser för sjuksköterskorna.

Insats: Utbildning via sjuksköterskeprogrammet samt verksamhetsförlagd praktik under utbildningen.

Utbildning och inskolning för ny tjänst efter omplaceringsutredning

Individbehov: En medarbetare har varit sjukskriven en längre period och kan inte återgå till tidigare tjänst. Efter omplaceringsutredning är gjord och ett alternativ finns för medarbetaren att börja på en ny tjänst hos arbetsgivaren.

Syfte: Att utbilda och skola in medarbetaren i nytt jobb för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren.

Insats: Utbildning och inskolning för ny tjänst samt logi- och resekostnader för utbildning på annan ort.