Hoppa till huvudinnehållet

Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Särskild ersättning till äldre arbetstagare är ett separat avtal för de arbetstagare som har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsägning och som efter avslutad a-kasseperiod bestämmer sig för att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ersättningen gäller arbetstagare som varit anställda i en kommun eller region. Den innebär ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent av arbetstagarens genomsnittliga lön 12 månader före uppsägningstidpunkten och beräknas på arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön inklusive tillägg enligt AB § 34 mom. 2 som har betalats ut eller skulle ha betalats ut till arbetstagaren.

Betalas av arbetsgivaren

Rätt till ersättningen gäller till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Ersättningen betalas ut av den tidigare arbetsgivare men ansökan görs hos Omställningsfonden som vidarebefordrar denna till arbetsgivaren.

Villkor för ersättningen

  • Arbetstagaren är uppsagd från en tillsvidareanställning i en kommun eller ett landsting
  • Arbetstagaren har minst tio års sammanhängande anställning enligt AB med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare (kommun, region och kommunalförbund eller företag inom Sobona, (fd Pacta) sedan minst tio år
  • Arbetstagaren har fyllt 61 år vid uppsägningstidpunkten
  • Alla ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har förbrukats, eller skulle ha förbrukats om arbetstagaren hade omfattats av försäkringen

Avtalet gäller inte om arbetstagaren

  • Har sagts upp efter att ha avvisat ett erbjudande om annat arbete hos arbetsgivaren som han eller hon skäligen borde ha godtagit
  • Sägs upp på grund av arbetsbrist inom ett år från en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, vid vilken arbetstagaren har motsatt sig en övergång av anställningen som han eller hon skäligen borde ha godtagit
  • Är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon enligt 1 § LAS är undantagen från lagens tillämpning
  • Sagts upp på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2012
  • Har fått hel särskild avtalspension eller en motsvarande förmån
  • Har fyllt 65 år när anställningen upphör

Ansökan

Arbetstagaren ansöker om ersättningen genom att skicka in en ansökningsblankett till Omställningsfonden. Omställningsfonden vidarebefordrar sedan ansökan till arbetsgivaren.

Bedömning

Bedömning av arbetstagares rätt till ersättning samt utbetalningar görs av arbetsgivaren. Stöd i bedömning av arbetstagares rätt till ersättningen hänvisas till SKR. Eventuell tvist om arbetstagares rätt till ersättning handläggs enligt Omställningsavtal KOM-KL § 25.